Siirry suoraan sisältöön

Tietohallinnon organisointi ja johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7026-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Anitta Kurki
  • Jyri Roihuvuo

Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelia
- osaa kuvata yrityksen tietotekniikkaympäristön hallinnolliseen ylläpitoon liittyvät tehtävät
- tietää tietohallinnon käsitteistön ja keskeiset standardit ja suositukset
- osaa toimia erilaisissa tietohallinnon tehtävissä
- osaa kuvata tietohallinnon prosesseja palvelun elinkaariajattelun (ITIL) näkökulmasta
- tuntee tietohallintoon ja tietojenkäsittelyyn liittyvät keskeiset säädökset

Sisältö

Tietohallinnon perusteet
Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävät
Tietohallinnon käsitteet ja standardit
Tietohallinnon prosessien hallinta ja kehittäminen, elinkaariajattelu (ITIL)
Tietohallintoa ja tietojenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö

Aika ja paikka

5.9.2022-16.12.2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset oppitunnit pidetään verkossa ja nauhoitetaan. Niihin osallistuminen on toivottavaa, mutta ei pakollista.
Kuhunkin opetuskertaan liittyy oppimistehtävä, "viikkoharjoitus".
Oppimispäiväkirja
Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikoittaiset oppitunnit 30 h
Oppimistehtävät 30 h
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 30 h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Tentti 4 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin (40 %), oppimispäiväkirjaan (40 %) ja viikkoharjoituksiin (20 %). Tentti ja oppimispäiväkirja on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Hylätyssä oppimispäiväkirjassa opiskelija ei ole pyrkinyt yhdistämään aihealueen eri ilmiöitä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Oppimissisältöjä on toistettu mekaanisesti teemasta toiseen. Oman oppimisen kuvaus on vain luetteloa ajankäytöstä tai sitä ei kuvata lainkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on kirjoittanut oppimisestaan luettelo-maisesti ja pintapuolisesti. Aihealueesta on nostettu esille keskeisiä ilmiöitä, mutta se jää hahmottamatta selkeänä kokonaisuutena. Teksti on vahvasti referoivaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on arvioinut oppimistaan asiallisesti ja selkeästi. Päiväkirjasta ilmenee hyvä perehtyminen aihealueeseen. Keskeisiä ilmiöitä on esitelty ja kytketty toisiinsa suhteellisen kattavasti. Päiväkirjassa on paikoin esitetty kysymyksiä, pohdintoja ja havaintoja, mutta nämä eivät täysin kiinnity aihealueen käsitteisiin ja tutkimustuloksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on kirjoittanut oppimisprosessistaan yksilöllisesti ja pohtivasti. Aihealueen keskeisimmät ilmiöt ja osa-alueet on kartoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi, ja niiden välisiä yhteyksiä on arvioitu aktiivisesti. Omia valintoja, oivalluksia, kytkentöjä, havaintoja ja kysymyksiä on esitetty ja perusteltu lukijalle.