Siirry suoraan sisältöön

Unesta voimaa! (5 op)

Toteutuksen tunnus: STP7072-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Noora Silvennoinen
  • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

• Osaat selittää uniterveyteen liittyvät käsitteet.
• Osaat selittää uniterveyden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.
• Osaat analysoida omaa uniterveyttäsi suhteessa ravitsemukseen, unitottumuksiin, liikuntaan ja mielenhallintaan.
• Osaat käyttää unityökaluja oman uniterveytesi kehittämiseksi (oma työhyvinvointi).
• Osaat nimetä esimiehen käytössä olevia menetelmiä työyhteisön uniterveyden parantamiseksi.
• Osaat johtaa työyhteisösi käytänteiden ja toimintamallien muutosta uniterveyttä suojaavaksi toimintatavaksi (työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus).

Sisältö

• 3 op Retkieväitä uniterveyteen (kaikille)
• 2 op Työntekijän uniterveyden polku (työntekijöille ja opiskelijoille)
• 2 op Työyhteisön uniterveyden polku (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
• Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaalit

Sleep Well - Work Well -hanke.Työhyvinvoinnin ja uniterveyden työkirja 2021. Julkaistaan helmikuussa 2021.
Partinen M. & Huutoniemi A. 2018. Uniterveyskirja: nuku hyvin, voi hyvin. Docendo.
Tuomilehto H. & Vornanen J. 20219. Nukkumalla menestykseen. Tammi.
Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 29.9.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Opetusmenetelmät

Moodle verkkototeutus sisältäen erilaisia podcasteja, videoita, luettavaa materiaalia, omaan elämään / työhön / esimiestyöhön liittyviä tehtäviä sekä itsenäisiä työpajoja.
Toteutus tukeutuu osin flipped learning -pedagogiikkaan ja strukturoituun etenemiseen opintojakson osioissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole vaatimuksena.
Kolmannessa osiossa on valittavana työelämään sidoksissa oleva vaihtoehto.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä.
Määräpäivään mennessä palautetusta koostavasta Unen tuunauspäiväkirjasta saa palautteen (Hyväksytty/Täydennettävä). Täydennyksen saa palauttaa opintojakson viimeiseen päivään mennessä. Jos täydennyspyyntöä ei toteuteta määräaikaan mennessä, suoritus on hylätty.

Kansainvälisyys

Eivät ole vaatimuksena.
Opintojakso ei sisällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää kolme osaa, joista viimeisessä on kaksi vaihtoehtoista toteutussisältöä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 5 x 27 h = 135 h
Kuormitus jakautuu unentuunausprosessin aikana kahdeksalle viikolle, noin 17 h/vko.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Kaikki verkkotehtävät on tehty. Koostava Unen tuunauspäiväkirja on hyväksytysti palautettu.
Hylätty: Kaikkia verkkotehtäviä ei ole palautettu. Koostavaa Unen tuunauspäiväkirjaa ei ole palautettu tai täydennyspyynnön mukaisia lisäyksiä ei ole tehty määräpäivään mennessä.

Sisällön jaksotus

• 1 op Uniterveys osana hyvinvointia (kaikille)
• 2 op Muokkaa elämääsi unelle suotuisammaksi (kaikille)
• 2 op Tee unta suojaavia muutoksia työssäsi/opinnoissasi (työntekijöille ja opiskelijoille)
• 2 op Vahvista työyhteisöäsi unelle suotuisaksi (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
• Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Unentuunaus prosessi on kahdeksan viikon mittainen jatkumo. Se alkaa aiheeseen tutustumisella (yksi viikko) ja jatkuu oman unen ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnilla (yksi viikko). Analysoinnin perusteella laaditaan suunnitelma uniterveyden parantamiseksi (yksi viikko). Suunnitelma toteutetaan (kolme viikkoa) ja analysoidaan (kaksi viikkoa).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on laadittu eAMK -verkkototeutuksen laatukriteerejä noudattaen.
Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan palautettu koostava Unen tuunauspäiväkirja, josta on käytävä ilmi unentuunaus prosessin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihe.
Tarkastetaan, että kaikki verkkotehtävät tehty.

Esitietovaatimukset

Monialainen toteutus
Ei edeltäviä tieto- tai taitovaatimuksia
Tarvitset toteutukseen tietokoneen ja verkkoyhteyden

Lisätiedot

• Opintojaksolla paneudut käytännönläheisesti uniterveyteen kahden kuukauden ajan. Analysoit omaa uniterveyttäsi, teet johtopäätöksiä ja laadit tavoitteita. Mietit keinoja tavoitteiden tueksi. Toteutat unimuotoilua ja analysoit muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Arvioit omaa edistymistäsi ja mietit uniterveyden juurruttamista omaan elämääsi. Sanalla sanoen: Tuunaat untasi! Esimies- ja työyhteisöosiossa laadit työyhteisössäsi uniterveyden suunnitelman ja toteutat sen. Analysoit vaikutuksia ja mietit pitkäaikaistoimenpiteitä työyhteisöösi.
• Opintojakso on laadittu eAMK -verkkototeutuksen laatukriteerejä noudattaen.
• Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/