Siirry suoraan sisältöön

Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I (3 op)

Toteutuksen tunnus: STP6007-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Liisa Ryhänen

Vastuuopettaja

Helena Ikonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
  • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
  • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tunnet sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä ohjauksen ja valvonnan keskeiset periaatteet
Tunnet asiakkaan ja potilaan oikeuksia ja velvollisuuksia ohjaavaa lainsäädäntöä sekä muuta keskeistä lainsäädäntöä
Perehdyt monialaisen kirjaamisen lainsäädäntöön
Ymmärrät yhteiskunnallisen muutoksen asiakaslähtöisten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittymisessä
Ymmärrät tietoturva- ja tietosuojavaatimusten sekä eettisyyden merkityksen
Ymmärrät asiakkaan ja ammattilaisen roolin sähköisten palveluiden käytössä ja käytön ohjaamisessa
Osaat selvittää asiakkaan palvelutarpeita ja tarjolla olevia palveluja
Osaa selittää ja kuvata kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
Osaat selittää ja kuvata tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen
Osaat selittää ja kuvata lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa

Sisältö

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut
Palvelurakenteet, järjestämisvastuu
Keskeinen lainsäädäntö ja asiakasrekisterit
Sosiaali- ja terveysalan ohjaus ja valvonta
Sosiaali- ja terveyspolitiikka, ajankohtaiset toimenpideohjelmat ja strategiat
Asiakkaan oikeudet ja osallisuus palveluiden valinnassa
Asiakkaan palvelutarpeiden ja tarjolla olevien palveluiden selvittäminen
Asiakaslähtöisyys, monitoimijuus ja moniammatillisuus asiakkaan palvelussa
Sähköinen asiointi ja digitaaliset palvelut
Monialainen kirjaaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitetut oppimateriaalit.
- THL, Cope- hanke. 2019. Eettinen perusta sote- ammattiryhmiä yhdistäväksi tekijäksi. https://thl.fi/fi/-/eettinen-perusta-sote-ammattiryhmia-yhdistavaksi-tekijaksi
- THL, Cope- hanke. 2019. Sote-ammattilaisten yhteinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa (julkari.fi) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138096/PT2019_003_11062019.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Muita suositeltavia kirjalähteitä:
- Helminen, J. (toim.) 2017. Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Edita.
- Ihalainen, J. & Kettunen, T. 2017. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. Sanoma Pro. (muutkin painokset käyvät)
- Mönkkönen, K., Kekoni, T. & Pehkonen A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.
- Laaksonen, H., Laitinen, H., Hiilamo, H. 2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Opetusmenetelmät

Suoritetaan verkko-opintoina. Monialaiseen kirjaamiseen liittyvä lainsäädäntö 1 op toteutetaan yhteistoteutuksena Uefin ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Verkkotenttien hyväksytty suorittaminen.