Siirry suoraan sisältöön

Uudistuva lähijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STJY6002-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YSJ)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Opettaja

  • Pirjo Vesa
  • Marika Lappalainen

Vastuuopettaja

Pirjo Vesa

Ryhmät

  • SSYS21
    Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:tunnistaa työelämässä ajankohtaisia muutoksia ja kehittämistarpeita sekä tarkastella niitä henkilöstöjohtamisen ja lähijohtamisen näkökulmasta,kehittää työyhteisön hyvinvointia ja vuorovaikutusta,tehdä vaikeitakin ratkaisuja huomioiden yksilön ja organisaation tarpeet,ennakoida ja tunnistaa moninaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä,edistää tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista ja tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja,hankkia ja arvioida tietoa kriittisesti ja erilaisista näkökulmista sekä hyödyntää sitä uuden tiedon rakentamisessa ja päätöksenteossa,muodostaa ja johtaa tiimejä ja osaamisyhteisöjä organisaation tavoitteiden mukaisestihyödyntää digitaalisia työvälineitä lähiesimiestyössä ja henkilöstöjohtamisessa

Sisältö

Tiedolla johtaminen, tutkiva työote, osaamisyhteisötyöskentely ja opiskelijoiden kanssa yhdessä sovittuja ajankohtaisia henkilöstöjohtamisen teemoja

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteina on:

- tunnistaa työelämässä ajankohtaisia muutoksia ja kehittämistarpeita sekä tarkastella niitä henkilöstöjohtamisen ja lähijohtamisen näkökulmasta
• kehittää työyhteisön hyvinvointia ja vuorovaikutusta
• tehdä vaikeitakin ratkaisuja huomioiden yksilön ja organisaation tarpeet
• ennakoida ja tunnistaa moninaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä
• edistää tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista ja tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja
• hankkia ja arvioida tietoa kriittisesti ja erilaisista näkökulmista sekä hyödyntää sitä uuden tiedon rakentamisessa ja päätöksenteossa
• muodostaa ja johtaa tiimejä ja osaamisyhteisöjä organisaation tavoitteiden mukaisesti
• hyödyntää digitaalisia työvälineitä lähiesimiestyössä ja henkilöstöjohtamisessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

K5 Opiskelija osaa luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä niitä kriittisesti analysoiden. Hän löytää uusia, luovia ja perusteltuja ratkaisuja työelämän ja/tai TKI-toiminnan ongelmiin, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista. Opiskelija osaa lisäksi soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. Hän osaa kehittää ja johtaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti osaamisalueensa toimintaa. Hän osaa viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa asettaa itselleen haasteellisia oppimisen tavoitteita ja kokeilla innovatiivisia menetelmiä sekä tarkastella kriittisesti omaa kehittymistään ja oppimistaan.
H3 Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti lähteitä hyödyntäen. Hän löytää perusteltuja ratkaisuja työelämän ja/tai TKI-toiminnan ongelmiin. Hän osaa kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti osaamisalueensa toimintaa. Hän osaa viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa asettaa itselleen haasteellisia oppimisen tavoitteita ja menetelmiä sekä tarkastella kriittisesti omaa kehittymistään ja oppimistaan.
T1 Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa. Hän osaa käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. Hän osaa tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. Opiskelija osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa asettaa itselleen uusia oppimisen tavoitteita ja menetelmiä sekä tarkastella kriittisesti omaa kehittymistään ja oppimistaan.