Siirry suoraan sisältöön

Kirurginen hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: STH6084-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 17.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Liisa Ryhänen
 • Mari Sivonen
 • Kirsi Sallinen
 • Tanja Hirvonen

Vastuuopettaja

Mari Sivonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STHNK21
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

A) Kirurgia ja anestesiologia 1 op
- Tunnet kirurgian keskeiset käsitteet ja tavallisimmat kirurgiset sairaudet
- Tunnet anestesian aikana käytettävät lääkkeet ja yleisimpien kipulääkkeiden vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset
- Tiedät anestesiakelpoisuuden arvioinnin perusteet, intubaation periaatteet, perusanestesiatekniikat ja niihin liittyvät yleisimmät komplikaatiomahdollisuudet esim. sairauksien, päihteiden käytön, ikääntymisen vaikutukset anestesiaan
- Osaat tunnistaa akuutteja hätätilanteita ja tiedän niiden hoitoperiaatteet
- Osaat soveltaa kirurgista ja anestesiologista tietoa hoitotyössä ja potilasohjauksessa ja pystyn valmistelemaan potilaan toimenpidettä ja anestesiaa varten

B) Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö 3 op
- Hallitset kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön toimenpiteitä ja menetelmiä
- Osaat ohjata ja opettaa kirurgisia potilaita ja toimia potilasturvallisuutta edistävästi
- Osaat hakea tietoa kirurgisista sairauksista ja niiden hoidosta.
- Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarvetta
- Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida tarpeet ja hoitotyön menetelmät sekä kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Ymmärrät hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheet ja osaan soveltaa niitä potilaan hoidon kirjaamisessa

C) Intraoperatiivinen hoitotyö 1 op
- Tiedät perioperatiivisen hoitotyön auttamismenetelmistä intra- ja välittömän postoperatiivisen hoidon vaiheissa
- Osaat aseptisen toiminnan perusteet omassa työskentelyssäsi ja potilaan hoidossa

Sisältö

A) Kirurgia ja anestesiologia 1 op
- Tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet (kirurgia ja kirurgian erikoisalat)
- Leikkausta edeltävä arviointi; induktio, ylläpito, herätys ja anestesialääkkeet; anestesian aikainen valvonta; perusanestesiat ja niihin liittyvät komplikaatiot; anestesian riskit potilaalle; puudutusten aiheuttamat akuutit reaktiot ja niiden hoito; kivunhoito; iäkkään ja lapsipotilaan anestesian erityispiirteet
- Palliatiivinen kirurgia

B) Pre-, ja postoperatiivinen hoitotyö 3 op
- Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät: (esimerkiksi potilaan tarkkailu, kipu, kipumittarit, akuutti haava, krooninen haava)
- Turvallinen kirurgisen potilaan hoitopolku (esimerkiksi hälytyskriteerit, leikkauksesta johtuvien komplikaatioiden
ehkäisy, infektioiden torjunta, itsehoidon ohjaus, ISBAR-raportointi)
- Kirurgisen potilaan kuntouttava hoitotyö
- Fast track kirurgia
- Palliatiivinen kirurgia
- Rakenteinen, päätöksentekoprosessiin perustuva hoitotyön kirjaaminen

C) Intraoperatiivinen hoitotyö 1 op
- Perioperatiivinen toimintaympäristö
- Anestesiaan ja leikkaukseen valmistautuminen
- Hoitotyö anestesian ja leikkauksen aikana ja välitön postoperatiivinen hoitotyö heräämössä

Aika ja paikka

Lähiopiskelua ja etäopiskelua

Oppimateriaalit

Kirurgia ja Anestesiologia 1op
UEF verkkokurssilla annettu materiaali

Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö 3op
Ahonen ym. Kliininen hoitotyö. 2019 tai uudempi painos. Sanomapro.

Intraoperatiivinen hoitotyö 1op
Oppikirja Karma A. ym: Perioperatiivinen hoitotyö 2016 tai uudempi painos

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käsitellään keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, erilaiset anestesiamenetelmät ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö hoitoprosessin eri vaiheissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirurgia ja Anestesiologia:
Verkkotentti molemmista tehdään kotona Moodle-ympäristössä ennen 30.6.2021

Pre-ja postoperatiivinen hoitotyö 3 op
Sähköinen verkkokoe (1h) luokassa (merkitty lukujärjestykseen)


Intraoperatiivinen hoitotyö 1op
Sähköinen verkkokoe (1h) luokassa (merkitty lukujärjestykseen), jossa oppikirja, muistiinpanot sekä kivunhoitokansio voi olla mukana kokeessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirurgia ja Anestesiologia:
1op = 27h luentojen kuunteluun ja verkkotenttien tekemiseen

Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö 3 op
Yhteensä 81 h
Lähiopetus, verkossa työskentely ja tiimitehtävä


Intraoperatiivinen hoitotyö 1op:
27h jakautuu seuraavasti: Luennot + laboraatio + koe

Sisällön jaksotus

Sisältää seuraavat kokonaisuudet:
A) Kirurgia ja anestesiologia 1 op
B) Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö 3 op
C) Intraoperatiivinen hoitotyö 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kirurgia ja anestesiologia –osuudessa huomioitava:
Tentti Uefin ilmoittaman aikataulun mukaisesti sekä Anestesiologia että Kirurgia. Opinnot on aloitettava ennen kirurgisen hoitotyön harjoittelun aloitusta.

Anestesiologian opinnot on aloitettava ennen intraoperatiivisen hoitotyön opetusta 1op.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A) Kirurgia ja anestesiologia:
Verkkotentti, hyväksytyn raja 70% / hylätty

B) Verkkotentistä saadut pisteet muodostavat 50 % opintojakson arvosanasta
Tiimitehtävä 18 ja siihen liittyvä kirjaamisen näyttökoe muodostaa 50 % opintojakson arvosanasta
Muiden tehtävien oltava hyväksytysti suoritettuja

C) Intraoperatiivinen hoitotyö:
Verkkotentti hyväksytty (70%) / hylätty
Läsnäolo tunneilla, harjoitustunneilla (100%)

Esitietovaatimukset

1. ja 2. lukukausien kliiniset opintojaksot pääosin suoritettuna

Lisätiedot

Numeraalinen arviointi (1-5), arvosana osiosta B

A) Kirurgia ja anestesiologia: Hyväksytty/Hylätty
B) Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö: Numeraalinen arviointi (1-5)
C) Intraoperatiivinen hoitotyö: Hyväksytty/Hylätty