Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: STH6081-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Anu Kinnunen
  • Tuulia Sunikka

Vastuuopettaja

Tuulia Sunikka

Ryhmät

  • SHAK22
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

A: Ikääntyneiden hoitotyö 2,5 op
· Ymmärrät ikääntyneiden hoitotyötä ohjaavat keskeiset arvot, eettiset periaatteet ja lähtökohdat.
· Ymmärrät kotiin vietävien palvelujen, teknologian ja digitalisaation sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen
ikääntyneiden hoitotyössä.
· Osaat arvioida, edistää ja tukea ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä voimavaralähtöisesti.
· Osaat suunnitella ja toteuttaa ikääntyneiden hoitoa ja palveluita ikääntyneen omatoimisuutta ja
itsemääräämisoikeutta tukien.
· Tunnistat ikääntyneiden hoitotyön keskeisiä haasteita ja erityispiirteitä.

B: Geriatria 0,5 op
· Tiedät keskeiset geriatriset sairaudet.
· Ymmärrät, miten keskeisiä geriatrisia sairauksia diagnosoidaan ja hoidetaan.
· Ymmärrät keskeiset ikääntymismuutokset ja ikääntyneen sairastamiseen liittyvät erityispiirteet.
· Ymmärrät ikääntyneen toimintakyvyn ja geriatrisen arvioinnin kokonaisuuden.
· Ymmärrät kivun ja lääkehoidon periaatteet ja haasteet ikääntyneiden hoidossa.
· Osaat arvioida ikääntyneen ravitsemusta ja ravitsemustilaa.
· Harjaannut soveltamaan keskeisiin geriatrisiin sairauksiin ja oireyhtymiin liittyviä tietoja ikääntyneiden asiakkaan
hoidossa.

C: Syöpätautien hoitotyö 1 op
· Tiedät yleisimmät syöpätaudit.
· Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen syöpätautien synnyssä.
· Harjaannut soveltamaan tietojasi keskeisimmistä syöpäsairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
· Harjaannut käyttämään syöpäpotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä.

D: Palliatiivinen hoitotyö 1 op
· Hallitset palliatiivisen hoidon keskeiset käsitteet
· Harjaannut tunnistamaan potilaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarpeen.
· Ymmärrät elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman merkityksen.
· Harjaannut toteuttamaan oirehoitoa ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa.
· Harjaannut kohtaamaan ja tukemaan kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään.

Sisältö

A: Ikääntyneiden hoitotyö
· Ikääntyneiden hoitotyön keskeiset lähtökohdat: arvot, eettiset periaatteet, keskeinen lainsäädäntö ja suositukset.
· Voimavarat lähtökohtana terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämisessä.
· Terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä (mm. ravitsemus, liikunta, turvallinen lääkehoito, seksuaaliterveys,
kaatumisen ehkäisy, painehaavojen ehkäisy) sekä keskeisiä haasteita (mm. yksinäisyys, syrjäytyminen,
kaltoinkohtelu).
· Muistisairaan potilaan palliatiivinen hoito
· Ikääntyneen arvokas elämän loppuvaihe
· Ikääntyneiden palveluiden järjestäminen, kotiin vietävät palvelut, palveluohjaus, kuntouttava työ, omaisten
osallisuus ikääntyneiden hoidossa.
· Geronteknologia ja digitalisaatio ikääntyneiden hoitotyön sekä ikääntyneiden arjen tukemisessa.
· Toimintakyvyn arviointi, keskeiset seulontamenetelmät ja mittarit, hoidon ja palveluiden suunnittelu, hoito- ja
palvelusuunnitelma.

B: Geriatria
· Sairastaminen ja sairastavuus vanhalla iällä
· Vanhenemisen fysiologiaa, vanhenemismuutokset
· Iäkkään potilaan erityispiirteet (ml. HRO)
· Äkillisesti sairastunut vanhus (ml. Delirium, infektiot)
· Muistisairaudet – yleisyys, etiologia, diagnostiikka ja oirekuvat (ml. AT, VCI, LBD, PDD, otsa-ohimo-
lohkorappeumat)
· Toimintakyky ja geriatrinen arviointi
· Kivun (lääke)hoito iäkkäillä
· Iäkkäiden lääkityksen haasteet ja lääkehoidon kokonaisarviointi
· Iäkkäiden ravitsemustila ja ravitsemustilan arviointi

C. Syöpätautien hoitotyö
· Tavallisimmat syöpäsairaudet
· Syöpäpotilaan hoidossa käytettävät hoitomenetelmät
· Syöpää sairastavan potilaan varhainen palliatiivinen hoito

D. Palliatiivinen hoitotyö
· Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon määritelmät
· Hoitotahto, hoitolinjaus ja -rajaus, elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma
· Palliatiivisen hoidon järjestäminen Suomessa
· Palliatiivisen tai saattohoidon tarpeen tunnistaminen
· Palliatiivisen potilaan tyypilliset oireet ja niiden hoito
· Suru, kärsimys, kriisi ja toivo
· Parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheisensä kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Oppimateriaalit

A: Ikääntyneiden hoitotyö 2,5 op
Mauk, KL. 2013. (toim.) Gerontological Nursing: Competencies For Care. 3rd Edition. Jones & Bartlett Learning.
Kelo, S. ym. 2015 tai uudempi. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. 1. painos tai uudempi. Sanoma Pro Oy.
Käypä hoito-, HOTUS- ja TOIMIA-suositukset
Ikätalo.fi
Oppiportti Duodecim
Opintojakson Moodle-materiaalit sekä erikseen mainitut verkkolähteet ja kirjallisuus
UEF:n Moodlen geriatrian verkkotenttipaketin materiaalit
B: Geriatria 0,5 op
· Verkkotenttipaketin verkkoluentomateriaalit
C:Käypähoitosuositukset
Ahonen, O. ym. Kliininen hoitotyö: Syöpäpotilaan hoitotyön osio
D:Käypähoitosuositus
STM:n julkaisu Palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä
Saarto, T. ym. (toim.) Palliatiivinen hoito.

Opetusmenetelmät

A. Ikääntyneiden hoitotyö 2,5 op
B: Geriatria 0,5 op
C: Syöpätautien hoitotyö 1 op
D: Palliatiivinen hoitotyö 1 op
A, C & D:
Flipped-learning: Moodle-oppimisympäristö & oppimistehtävät, joiden avulla itsenäinen valmistautuminen kontaktiopetukseen.
Kontaktiopetus.
Itsenäinen- ja ryhmätyöskentely.
B:
UEF:n Moodle-oppimisympäristö ja itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A: Ikääntyneen hoitotyö 2,5 op = 2,5 x 27 h = 67,5 h
· Kontaktiopetus 16 h
· Itsenäinen työskentely: valmistautuminen kontaktiopetukseen, tenttiin ja oppimistehtävät 42,5 h
· Ryhmätyöskentely: oppimistehtävät ja vertaisarviointi 9 h
B: Geriatria 0,5 op = 0,5 x 27 h = 13,5 h
· Verkkoluennot ja verkkotentti 13,5 h
C: Syöpätautien hoitotyö 1 op
- Kontaktiopetus 6h
- Itsenäinen työskentely: valmistautuminen kontaktiopetukseen, tenttiin ja oppimistehtävät 21h
D: Palliatiivinen hoitotyö 1 op
- Kontaktiopetus 8h
- Itsenäinen työskentely: valmistautuminen kontaktiopetukseen, tenttiin ja oppimistehtävät 18h
- Koko opintojaksokokonaisuuden verkkotentti 1h
Lisätietoja toteutuksesta opintojakson ensimmäisillä orientaatiotunneilla.

Huomioi, että varaat itsellesi itsenäisen opiskelun työaikaa aina kontaktiopetuksen tunteja edeltävästi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintokokonaisuuden päätteeksi opintojakson osista A, C ja D kokoava verkkotentti.
Opintojakson A-osan Oppiportin -verkkokurssien sekä B- osan Geriatrian verkkotenttipaketin sisällöt tulee olla opiskeltuna ennen ikääntyneiden hoitotyön harjoitteluun kuuluvia klinikkatunteja ja simulaatioita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5
A: Ikääntyneiden hoitotyö
· Aktiivinen kontaktiopetukseen osallistuminen (HYV/HYL)
· Moodlen verkkotehtävät ja Oppiportin -verkkokurssit: Avoimen haavan paikallishoito, Kaatumisten ehkäisy, Vanhusten lääkehoito ja Päivystystilanteet kotihoidossa (HYV/HYL)
· Ryhmätyöskentely: kokoava ryhmätehtävä ja sen vertaisarviointi (HYV/HYL)
B: Geriatria 0,5 op
· UEF:n geriatrian verkkotenttipaketti HYV/HYL
C: Syöpätautien hoitotyö 1 op
· Aktiivinen kontaktiopetukseen osallistuminen (HYV/HYL)
· Oppimistehtävien teko ohjeistuksen mukaan
D: Palliatiivinen hoitotyö 1 op
· Aktiivinen kontaktiopetukseen osallistuminen (HYV/HYL)
· Oppimistehtävien teko ohjeistuksen mukaan
Lisäksi opintojakson osat A, C ja D kokoava verkkotentti, jonka perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana (H-5).
Tarkemmat arviointikriteerit tiedotetaan opintojakson aloituksessa ja opintojakson Moodlessa.

Esitietovaatimukset

Opintojakson sisältöjen tulee olla soveltuvin osin suoritettuna ennen ikääntyneiden hoitotyön harjoittelua.