Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia 2 (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10023-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Martiskainen
  • Susanna Kinnunen

Vastuuopettaja

Susanna Kinnunen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kehon eri elinjärjestelmien normaalin rakenteen ja toiminnan, säätelyn perusteet sekä yleisimmät patologiset muutokset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja ammatillisissa opinnoissa ja terveysalan ammateissa.

Sisältö

- umpieritysjärjestelmä
- munuainen ja virtsaneritys
- nestetasapainon ja happoemästasapaianon säätely
- ruoansulatus
- TULE
- lisääntyminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus, luennot tallennetaan. Joustava aloitus.

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. ja Lauri, T. (2019) Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy
HUOM!! Kesäkuussa 2019 on julkaistu uusin painos!!
Muita mahdollisia:
1) Leppäluoto J, Kettunen R, Rintamäki H, Vakkuri O, Vierimaa H ja Lätti S 2008 (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy
2) Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. ja Björkqvist, S-E. Ihmisen anatomia ja fysiologia. WSOY (uusin painos)
3) Sand, O., Sjaastad, Ö.V., Haugg, E., Bjålie, J.G., Toverud, K.C.: IHMINEN, Fysiologia ja anatomia, WSOY. (uusin painos)
Mikä tahansa korkea-asteelle tarkoitettu anatomian ja fysiologian oppikirja käy.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kehon eri elinjärjestelmien normaalin rakenteen ja toiminnan, säätelyn perusteet sekä yleisimmät patologiset muutokset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja ammatillisissa opinnoissa ja terveysalan ammateissa.
Sisältö ja toteutus:
- umpieritysjärjestelmä
- virtsaneritys ja munuainen
- nestetasapainon säätely
- happo-emästasapainon säätely
- ruoansulatus
- tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
- lisääntymisfysiologia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vapaasti Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot 26 h
Tentit 4 h
Itsenäinen opiskelu 26 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavien osakokeiden keskiarvo (100%)

Hylätty (0)

Opiskelija osaa luetella elinten ja elinjärjestelmien normaaleja rakenteita ja toimintoja, mutta tieto on irrallista ja jäsentymätöntä. Hoitotyön kannalta keskeisten käsitteiden määrittely on heikkoa ja epäjohdonmukaista. Opiskelija pystyy vain vähäisessä määrin arvioimaan omaa toimintaansa, valintojen perustelu ja tiedon hyödyntäminen ovat puuttellisia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee pääosin elinten ja elinjärjestelmien normaalit rakenteet ja toiminnot. Opiskelija pystyy kuvailemaan elimistön toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä luetella yleisimpiä patologisia muutoksia. Opiskelija tietää ja osaa määritellä hoitotyön kannalta keskeisimmät käsitteet. Tiedoissa on jonkin verran puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Opiskelija pystyy jossain määrin arvioimaan omaa toimintaansa, perustelemaan valintojaan sekä hyödyntämään oppimaansa omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee elinten ja elinjärjestelmien normaalit rakenteet ja toiminnot. Opiskelija tunnistaa elintoimintojen ja suorituskyvyn välisen yhteyden ja tuntee elimistön toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tietää ja osaa käyttää hoitotyön kannalta keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa elinjärjestelmien yleisimmät patologiset muutokset ja niiden mahdolliset seuraukset. Tiedoissa voi olla pieniä epäjohdonmukaisuuksia, mutta yleisesti ottaen opiskelija hallitsee tiedot hyvin. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja perustelemaan valintojaan sekä hyödyntämään oppimaansa omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija omaa hyvät perustiedot elinten ja elinjärjestelmien normaalista rakenteesta ja toiminnoista. Opiskelija ymmärtää elintoimintojen ja suorituskyvyn välisen yhteyden ja pystyy arvioimaan niiden yhteisvaikutuksia. Opiskelija osaa käyttää hoitotyön kannalta keskeisiä käsitteitä sujuvasti ja tuntee elinjärjestelmien yleisimmät patologiset muutokset ja niiden vaikutukset elimistön toimintaan ja toimintakykyyn. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti ja soveltamaan oppimaansa omassa toiminnassaan.