Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10019-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Henna Kakkonen
 • Juha Pesonen
 • Satu Martiskainen
 • Sami Arola
 • Kirsi Sallinen

Vastuuopettaja

Kirsi Sallinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STNS22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia sisätauteja sairastavien potilaiden hoitotyötä.
Osaat käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä.
Osaat kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan.
Osaat arvioida asiakkaan voimavaroja ja tukea asiakasta hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.
Harjaannut systemaattisessa tiedonhaussa.

Sisältö

Keskeisimmät sisätaudit sekä niiden hoidossa käytettävät toimenpiteet ja auttamismenetelmät.
Potilaan ohjaaminen.
Terveyden edistäminen ja terveyshyötymalli.
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen.
ABCDE, ISBAR ja NEWS.
Hoitoelvytys
Hoitotyön toimintojen kertauspäivä
Kirjaamisen kertaus
Näytteenoton kertaus

Klinikkatunnit:
Insuliinin pistäminen eri välinein
Verensokerin mittaaminen
Astmalääkeannostelijat
Hapenantovälineet
Hengitysäänten kuuntelu
PEF
ABI-paineiden mittaaminen ja monofilamenttitesti
PEG-kertaus
CASE-harjoittelu

Oppimateriaalit

Oppikirja: Ahonen ym. (2019). Kiiininen hoitotyö. Myös vanhempi painos käy.
Moodleen linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään sovelletun tiimioppimisen menetelmää.

Dialogitreeneissä käydään läpi aihealueita, joihin opiskelijan tulee tutustua etukäteen oppikirjan, moodlessa olevan tai muuten sopivan materiaalin avulla. Kustakin aihealueesta on itsenäisesti tehtävä verkkotentti opintojakson moodlessa.

Opiskelijat tekevät tiimeissä diabetekseen ja sydänsairauksiin liittyviä tehtäviä ja koostavat aiheistaan opetusmateriaalia toisille tiimeille. Tiimitehtävät puretaan osaamisen näytöissä.

Ohjaamisen ja tiedonhaun tehtävä, joka yhdistetään osaamisen näyttöön.

Osaamisen näytöt ja klinikkatunnit ovat 100 % läsnäolotunteja.

Hoitotyön toimintojen kertauspäivissä kerrataan 1. ja 2. lukukauden kädentaitoja.

Kirjaamisen klinikkatunneilla harjoitellaan kansallisen ohjauksen mukaista kirjaamista ja niihin sisältyy kirjaamisen näyttökoe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osaamisen näytöt niille varattuna ajankohtana.
Verkkotentit itsenäisesti annetun ajanjakson sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h kaikkiin opintojakson osioihin yhteensä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sisätautien hoitotyön teoriaosuuden arviointi 0-5.
Hyväksytty suoritus = kaikki tehtävät, tentit ja osaamisen näytöt hyväksytysti tehtyinä.