Siirry suoraan sisältöön

Monialaiset asiakasprosessit ja palveluohjaus (6 op)

Toteutuksen tunnus: SG10011-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Terhi Myller
  • Helena Ikonen
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Piia Kauhanen

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

A) Monialaiset asiakasprosessit ja palveluohjaus 4 op

- Osaat määritellä geronomin työprosessin vaiheita; ensivaiheen arviointi, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma ja tavoitteiden määrittäminen, tuen muotojen määrittäminen, asiakasprosessin arviointi, asiakasprosessin päättäminen
- Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia osana moniammatillista yhteistyötä.
- Osaat valita ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat lakisääteiset palvelut ja muut tuen muodot
- Osaat laatia asiakaslähtöisen asiakas-, palvelu-, kuntoutus-/hoitosuunnitelman moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaat kirjata asiakaslähtöisesti ja osallistavasti moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaat kuvailla ja soveltaa palveluohjauksellista työotetta
- Osaat analysoida iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet

B) Potilaan / asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2op

- Ymmärrät monialaisen potilas/asiakastiedon merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
- Osaat tulkita monialaista potilas/asiakastietoa sosiaali- ja terveysalan työssä
- Osaat tuottaa monialaista potilas/asiakastietoa
- Ymmärrät monialaisen potilas/asiakastiedon rajapintoihin (organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä) liittyvät käytännöt ja haasteet

Sisältö

- Geronomin työprosessit
- Palveluohjaus ja neuvonta
- Palvelut ja erilaiset tuen muodot
- Voimavaralähtöinen ja kuntoutumista tukeva työote
- Moniammatillinen yhteistyö
- Asiakas- ja potilasturvallisuus
- Ikäihmisten ohjaamisen erityiskysymykset- Rakenteinen kirjaaminen
- Määrämuotoinen kirjaaminen
- Rajapinnassa kirjaaminen

Aika ja paikka

Infotunti etänä viikolla 5 (2h), lähipäivä viikolla 7 (6h), etäohjaus viikolla 9 (2h) ja yhteisopetus viikolla 13 sosionomiopiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaalit

Myller, Terhi, 2022. Sosiaalityön ammatillinen työkulttuuri suhdeperustaisena sosiaalityönä maaseudulla ja kaupungissa. Asiakasprosesseja koskevat luvut 3.2 ja 3.3, sivut 50 - 64. Itä-Suomen yliopisto.

Ristolainen, Hanna, 2022. Ikäihmisten palveluohjausmallien vaikuttavuus. Ikäihmisten palveluohjaus asiakastyönä, luku 3, sivut 63 - 74. Itä-Suomen yliopisto.

Niemelä, Jorma & Kivipelto, Minna 2019. Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden
sote-keskusten lähtökohdaksi. Työpaperi 37/2019. THL.

Muu opintojaksolla osoitettu kirjallisuus ja lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla syvennytään asiakasprosesseihin ja palveluohjaukseen geronomin työssä. Asiakasprosessien ja palveluohjauksen käsitteet sisältöineen auttavat jäsentämään geronomin työssä muun muassa asiakkuuksien ja asiakasprosessien kulkua, niiden lakisääteisiä ja teoreettisia vaiheita ja geronomin työtapoja.

Opintojakso koostuu A-osasta 4 op monialaiset asiakasprosessit ja palveluohjaus sekä B-osa 2 op Asiakas-/potilastietojen kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä (UEF:n tarjoama verkko-opintokokonaisuus)

Opintojakson A-osa koostuu itsenäisestä opiskelusta, lähipäivästä, kentälle jalkautumisesta sosionomiopiskelijoiden kanssa (1 kerta) ja kokoavasta tehtävästä, joka palautetaan 15.4.2023 mennessä.

B-osa toteutuu kokonaan verkossa itsenäisenä opiskeluna.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö sosionomiopiskelijoiden kanssa, kentälle jalkautuminen. Casetyöskentely ja kokoava tehtävä casen pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A-osa 4 op, yhteensä 108 h.

Info ja ohjaustunnit yhteensä 8 h, lähipäivä 6 h. Itsenäinen työskentely ja kokoavan tehtävän tekeminen yhteensä 94 h.

B-osa 2 op, yhteensä 54 h itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu ajalla 20.1.2023-30.4.2022.

Etä- ja lähitunnit toteutuvat helmi-maaliskuun aikana. Opintojakson kokoavassa tehtävässä tulee hyödyntää myös Kokonaisvaltainen gerontologinen arviointi -opintojakson antia. Kokoavan tehtävän palautus on 15.4.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli joudut olemaan poissa lähipäivästä pakollisen esteen vuoksi, tilalle tulee korvaava raporttitehtävä case-tapauksesta. Raportin pituus 8-10 tekstisivua. Karelian raportointiohjeita noudatetaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti, arvioinnin perustana on kokoavasta tehtävästä saatu arvosana. Arviointikriteerit ovat Karelia-amk:n yhteiset amk-tason arviointikriteerit, jotka ovat esillä opintojaksolla. Aktiivinen osallistuminen lähipäivään ja ohjaustunneille korottaa arvosanaa 0,25 arvosanan eli + verran.