Siirry suoraan sisältöön

Geriatriset, farmakologiset ja lääkehoidon perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10007-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Sami Arola

Vastuuopettaja

Sami Arola

Ryhmät

  • SGAS22
    Geronomi (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

A) Sisätaudit 1 op

- Ymmärrät, miten keskeisiä sisätautien ongelmia diagnosoidaan ja hoidetaan
- Osaat käyttää keskeistä lääketieteellistä tietoa hoitaessasi sisätautipotilasta tai asiakasta

B) Geriatria 1 op

- Tiedät keskeiset geriatriset sairaudet
- Ymmärrät, miten keskeisiä geriatrisia sairauksia diagnosoidaan ja hoidetaan
- Ymmärrät keskeiset ikääntymismuutokset ja ikääntyneen sairastamiseen liittyvät erityispiirteet
- Ymmärrät ikääntyneen toimintakyvyn ja geriatrisen arvioinnin kokonaisuuden
- Ymmärrät kivun ja lääkehoidon periaatteet ja haasteet ikääntyneiden hoidossa
- Osaat arvioida ikääntyneen ravitsemusta ja ravitsemustilaa
- Harjaannut soveltamaan keskeisiin geriatrisiin sairauksiin ja oireyhtymiin liittyviä tietoja ikääntyneiden asiakkaiden hoidossa

C) Farmakologia 1 op

- Tutustuu tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin
- Tutustuu lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen
- Perehtyy potilailla tavallisimmin käytössä olevien lääkkeiden farmakologiaan, farmakodynamiikkaan, käyttöaiheisiin, vaikutusmekanismeihin sekä niiden yleisimpiin haittavaikutuksiin

D) Lääkehoidon perusteet 2 op

- Tunnet lääkehoitoa koskevat säädökset ja periaatteet
- Ymmärrät turvallisen lääkehoidon periaatteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärrät lääkehoidon tarpeen ja vaikuttavuuden arvioinnin moniammatillisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärrät rationaalisen lääkehoidon periaatteet (vaikuttavuus, turvallisuus, taloudellisuus, yhdenvertaisuus ja laadukkuus) yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Osaa kuvata lääkehoitoprosessin
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa oman ammattiroolisi vastuiden mukaisesti
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääkehoitoa
- Tunnet erilaiset lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat
- Osaat lääkelaskut virheettömästi osana potilasturvallisuutta
- Ymmärrät lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen
- Osaat ohjata potilasta ja omaisia lääkkeen oikeassa annostelussa ja käytössä
- Osaat käyttää keskeisiä lääkehoidon tietokantoja
- Tunnet lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutusten perusteet

Sisältö

A) Sisätaudit 1 op

- Neurologiset sairaudet (epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivoinfarktin hoito)
- Keskeiset veritaudit ja niiden hoito
- Sydänsairaudet (EKG:n perustulkinnat, rytmihäiriöt ja niiden hoito, tahdistinpotilaan hoito, akuutin infarktin hoito, läppäviat ja niiden hoito)
- Syövän hoitomuodot ja tulevaisuus
- Munuaispotilaan hoito (munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavan hoito, dialyysihoito)
- Urologia (inkontinenssi, munuaisten sairaudet)
- Astman diagnostiikka ja hoito
- Verenohennuslääkkeet ja niiden haasteet
- Tyypin 1 diabeteksen hoidon tulevaisuuden näkymiä
- Tyypin 2 diabeteksen hoidon tulevaisuuden näkymiä

B) Geriatria 1 op

- Sairastaminen ja sairastavuus vanhalla iällä
- Vanhenemisen fysiologiaa, vanhenemismuutokset
- Iäkkään potilaan erityispiirteet (ml. HRO)
- Äkillisesti sairastunut vanhus (ml. Delirium, infektiot)
- Muistisairaudet – yleisyys, etiologia, diagnostiikka ja oirekuvat (ml. AT, VCI, LBD, PDD, otsa-ohimo-lohkorappeumat)
- Toimintakyky ja geriatrinen arviointi
- Kivun (lääke)hoito iäkkäillä
- Iäkkäiden lääkityksen haasteet ja lääkehoidon kokonaisarviointi
- Iäkkäiden ravitsemustila ja ravitsemustilan arviointi

C) Farmakologia 1 op

Luentomateriaali ja tallenteet em. aiheista

D) Lääkehoidon perusteet 2 op

- Lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset ja valvonta
- Turvallisen lääkehoidon ja perusteet
- Lääkityspoikkeamat
- Lääkehoidon käsitteet
- Eri lääkemuodot
- Lääkkeiden eri antotavat
- Aseptiikka lääkehoidossa
- Farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
- Lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset
- Keskeiset lääketietokannat
- Lääkehoitoprosessi
- Potilaan ohjaus lääkehoidossa
- Geronomin lääkehoidon osaaminen ja etiikka
- S.c ja i.m injektiotekniikat
- Lääkelaskennan perusteet soveltuvin osin

Oppimateriaalit

Lääkehoidon perusteet 2 op (ja lääkelaskenta)
Iivanainen, A., Syväoja P. 2013. Hoida ja kirjaa. Hygieia. (sivut, 243-284)
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020 tai 2018. Lääkehoidon käsikirja (OSA I, ei kpl 12). Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2016. THL. Julkaisun pysyvä osoite onhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6
Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Luentomateriaalit
Opintojakson alussa ilmoitettavien Duodecim Oppiportti -verkkokursien sisältö

Opetusmenetelmät

A) Sisätaudit 1 op UEF:n verkkotenttipaketin itsenäinen opiskelu

B) Geriatria 1 op UEF:n verkkotenttipaketin itsenäinen opiskelu

C) Farmakologia 1 op UEF:n verkkotenttipaketin itsenäinen opiskelu

D) Lääkehoidon perusteet 2 op

Lääkehoidon perusteet 2 op

TAVOITTEET:
Opiskelija
Tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset ja periaatteet
Ymmärtää turvallisen lääkehoidon periaatteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
Ymmärtää lääkehoidon tarpeen ja vaikuttavuuden arvioinnin moniammatillisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa
Ymmärtää rationaalisen lääkehoidon periaatteet (vaikuttavuus, turvallisuus, taloudellisuus, yhdenvertaisuus ja laadukkuus) yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
Osaa kuvata lääkehoitoprosessin
Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa oman ammattiroolinsa vastuiden mukaisesti
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääkehoitoa
Tuntee erilaiset lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat
Osaa lääkelaskut virheettömästi osana potilasturvallisuutta
Ymmärtää lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen
Osaa ohjata potilasta ja omaisia lääkkeen oikeassa annostelussa ja käytössä
Osaa käyttää keskeisiä lääkehoidon tietokantoja
Tuntee lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutusten perusteet

SISÄLTÖ:
SISÄLTÖ:

Lääkehoidon perusteet 2 op

lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset ja valvonta
turvallisen lääkehoidon ja perusteet
lääkityspoikkeamat
lääkehoidon käsitteet
eri lääkemuodot
lääkkeiden eri antotavat
aseptiikka lääkehoidossa
farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset
keskeiset lääketietokannat
lääkehoitoprosessi
potilaan ohjaus lääkehoidossa
lääkehoidon osaaminen ja etiikka
s.c ja i.m injektiotekniikat
lääkelaskennan perusteet soveltuvin osin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A) Sisätaudit 1 op 27 h itsenäinen opiskelu

B) Geriatria 1 op 27 h itsenäinen opiskelu

C) Farmakologia 1 op 27 h itsenäinen opiskelu

D) Lääkehoidon perusteet 2 op x 27 h/ op = 54 h, josta

Kontaktiopetusta 28 h:
- Luennot: 10 h
- Lääkelaskentatunnit ja –kokeet: 9 h (6 h harjoitukset + kokeet 3x1 h)
- Työpajatunnit: 8 h

Itsenäistä opiskelua 26 h
- Oppimistehtävät: Oppiportin verkkokurssit ja materiaaleihin perehtyminen
- Verkkotentti: 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A) Sisätaudit 1 op verkkotentin hyväksytty suorittaminen (HYV/HYL)
B) Geriatria 1 op verkkotentin hyväksytty suorittaminen (HYV/HYL)
C) Farmakologia 1 op verkkotenttien hyväksytty suorittaminen (HYV/HYL) TAI hyväksytysti tehty referaatti edellä mainituista sisällöistä. Tarkempi tehtävänanto opintojaksolla.
D) Lääkehoidon perusteet 2 op oppimistehtävien, lääkelaskennan kokeen hyväksytty suorittaminen (HYV/HYL)
sekä verkkotentin suorittaminen (0-5). Opintojakson arvosana muodostuu verkkotentin arvosanasta.