Siirry suoraan sisältöön

Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10006-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

12.08.2022 - 13.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Petri Ronkainen
  • Jonna Puustinen

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

- Osaat tukea ja edistää aktiivista, tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä hoivan, hoidon ja kuntoutumisen keinoin
- Osaat huomioida ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja tukea häntä voimavaralähtöisesti
- Osaat soveltaa ikääntyneiden hoitotyön ja kuntoutumisen keskeisiä menetelmiä sekä kuntoutumista edistävää työotetta
- Osaat toteuttaa ikääntyneen turvallista hoitoa hoito- ja kuntoutusprosessin mukaisesti geronomin työssä
- Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa toiminnassasi

Sisältö

- Aseptinen toiminta
- Ergonominen työskentely ja kuntoutumista edistävä työote
- Potilassiirrot ja apuvälineet
- Asentohoidot ja painehaavojen ehkäisy
- Aktiiviset ja passiiviset liikehoidot
- Hoitotyön auttamismenetelmät ja keskeiset hoitotoimet
- Yksilöllisissä perustarpeissa ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen voimavaralähtöisesti
- Kirjaaminen ja suullinen raportointi
- Näyttöön perustuva toiminta

Oppimateriaalit

Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa. 9.painos tai uudempi. Sanoma Pro Oy. Saatavilla myös e-kirjana Finnan ja Ellibsin kautta
Kauranen, K. 2017 tai uudempi. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Kelo, S. ym. 2015 tai uudempi. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. 1. painos tai uudempi. Sanoma Pro Oy. Saatavilla myös e-kirjana Finnan ja Ellibsin kautta
Käypä hoito-, HOTUS- ja kuntoutussuositukset.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana, opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähi- ja etäopetuksessa Flipped-learning menetelmällä
Etäohjaukset Moodle-oppimisympäristössä Collaboratessa
Lähiopetus Tikkarinne-kampuksella: työpaja-tunnit
Itsenäinen ja tiimityöskentely (sis. valmentautumisen etukäteen ohjauksiin ja ja opetukseen, verkkotentit ja oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritus 5 op = 5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä, se sisältää:
Etäinfo 2h
Etäohjaus 12 h
Lähi-tyopajat 4x6h + kertaus-ja palautetyöpaja yht. 27h
Itsenäinen opiskelu sis. oppimistehtävät ja verkkotentit 94h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen etäohjauksiin ja lähiopetukseen (työpajat 100% läsnäolo)
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Verkkotenttien (4kpl.) hyväksytty suorittaminen (H-5), verkkotenttien keskiarvosta muodostuu koko opintojakson arvosana.
Verkkotentit ovat aina ennen työpajoja.