Siirry suoraan sisältöön

Ikäystävällisen yhteiskunnan lainsäädännöllinen ja ammattieettinen ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10004-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Terhi Myller

Vastuuopettaja

Terhi Myller

Ryhmät

  • SGAK23
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

A) Ikäystävällinen yhteiskunta ja ammattieettinen ohjaus


Osaat kuvailla ikäystävällisen yhteiskunnan lähtökohtia
Osaat kuvailla taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet
Osaat nimetä kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja ohjelmat
Osaat kuvailla vanhustyöhön liittyvää lainsäädäntöä ja ammattieettistä ohjausta geronomin toiminnan lähtökohtana


B) Lainsäädännöllinen ohjaus geronomin työssä

Osaat määritellä keskeiset eettisen ja asiakaslähtöisen vanhustyön lähtökohdat
Osaat määritellä ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä
Osaat kuvailla geronomin lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet vanhustyössä
Osaat perustella geronomin toimintaa lainsäädännön ja ammattieettisten periaatteiden näkökulmasta

Sisältö

A) Ikäystävällinen yhteiskunta ja ammattieettinen ohjaus

Ikäystävällinen yhteiskunta
Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Keskeinen lainsäädäntö ja ohjaavat asiakirjat
Vanhuspolitiikka ja vanhuspoliittiset strategiat ja suositukset
Geronomin ammattieettiset ohjeet

B) Lainsäädännöllinen ohjaus geronomin työssä

Ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen toimintakyky
Omaisten asema ja oikeudet
Geronomin velvollisuudet ja keinot puuttua esim. kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tilanteissa, palvelulaatuun liittyvissä kysymyksissä
Erilaiset ilmoitukset
Oikeudelliset ennakoinnin keinot geronomin työn näkökulmasta
Edunvalvonta

Aika ja paikka

Etätoteutus, verkossa online-ohjausta ja työskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Oppimateriaalit

Jämsèn & Kukkonen 2020. Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333296/B60.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 6/1976 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760006

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 : Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162462

Geronomin ammattieettiset ohjeet https://www.suomengeronomiliitto.fi/geronomi/ammattiettiset-ohjeet
Sosiaalialan ammattihenkilön ammattieettiset ohjeet https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex)
Terveydenhuoltolaki (Finlex)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex)

Opetusmenetelmät

Opintojakso rakentuu kahdesta osakokonaisuudesta A)-osio ohjaustunneista ja tiimityöskentelystä, luentotallenteista, muusta opiskelumateriaaleista, itsenäisestä opiskelusta, oppimistehtävästä ja B)-osio luentotallenteista, itsenäisestä opiskelusta, työpajasta huhtikuussa 27.4.2023 klo 12.00-16.00 sekä monivalintaverkkotentistä Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Huhtikuun työpajan jälkeen kolme yritystä tenttiä, tentti sulkeutuu 5.5.2023 klo 18.00.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5 op, yhteensä 135 tuntia
A) Ikäystävällinen yhteiskunta ja ammattieettinen ohjaus 2 op, 54 h, josta 10 h ohjausta lukujärjestyksen mukaisesti maalis-huhtikuussa 2023 ja 44 h itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävän tekemistä.
B) Lainsäädännöllinen ohjaus geronomin työssä 3 op, yhteensä 81 h, josta 77h itsenäistä opiskelua (mm. luentotallenteet) ja 4 h teams-työpaja.

Pienryhmätyöskentelyn kukin ryhmä sopii keskenään ja itsenäisesti.

Sisällön jaksotus

A) -osio opettaja Terhi Myller
B)-osio opettaja Henna Nikumaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso luo perustan geronomin lainsäädännölliselle osaamiselle ja perustuu gerontologisen, palvelujärjestelmäosaamisen sekä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan kompetensseihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A-osio: hyv-hyl-tyäd. 70 % oppimistehtävän vastauksista oltava yväksytysti suoritettu, jotta oppimistehtävän on hyväksytty.
B-osio: arvosana numeraalinen. 50% hylätyn raja, 60% oikein =1, 70% oikein = 2, 80%= 3, 90%=4, 100%=5.

Hylätty (0)

Monivalintatentissä alle puolet vastauksista oikein.

Lisätiedot

Arviointi A) -osa hyv-hyl
Arviointi B) -osa 1-5