Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia (4 op)

Toteutuksen tunnus: SG10003-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Geronomikoulutus

Opettaja

 • Anu Kinnunen
 • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SGAS22
  Geronomi (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

A) Anatomia ja fysiologia 3 op
-Osaat selittää kehon elinjärjestelmien normaalin rakenteen, toiminnan ja säätelyn.
-Osaat kuvailla kehon elinjärjestelmissä tapahtuvat ikääntymismuutokset ja selittää niiden syyt.

B) Ensiapu 1op
-Ymmärrät ensiavun merkityksen ja tunnet ensiavun keskeiset käsitteet sekä vammamekanismin merkityksen loukkaantuneen ensiavussa
-Osaat tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa
-Osaat antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
-Osaat antaa hätäensiapua ja hallitset peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen) sekä osaat käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
-Osaat seurata ensiapua tarvitsevan vointia
-Osaat antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Sisältö

Keskeinen sisältö:
A)
-Vitaalitoiminnot: hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistö
-Tuki- ja liikuntaelimistö: luusto, nivelet ja lihakset
-Hermosto ja aistit
-Energia-aineenvaihdunta: ruoansulatuselimistö
-Säätelyjärjestelmät: virtsanerityselimistö, sisäeritysjärjestelmä
-Ikääntymisen anatomiset ja fysiologiset vaikutukset
-Aiheisiin liittyvien ilmiöiden keskeiset mittausmenetelmät: verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus, PEF, keuhkojen auskultaatio

B)
- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
- Hätäensiavun perusteet:
o Tajuttomalle annettava ensiapu
o Peruselvytys
o Vierasesine hengitysteissä
o Verenkierron häiriötila (sokki)
o Verenvuodon tyrehdyttäminen
- Haavat
- Tavallisimmat sairauskohtaukset
- Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
- Nivelvammat ja murtumat
- Puremat ja myrkytykset
- Pään ja kasvojen vammat
- Paleltumat ja hypotermia (alilämpöisyys)
- Lämpösairaudet
- Henkinen tuki

Aika ja paikka

Anatomia ja fysiologia 3 op: Kevätlukukauden ensimmäinen jakso. Lähiopetus Tikkarinteen kampuksella. Etäopetus opintojakson Moodlen collaborate -etätyökalulla.

Oppimateriaalit

Anatomia ja fysiologia 3 op: Ei pakollista kirjaa. Seuraavat teokset ovat suositeltavia tukimateriaaleja opintojaksolle:
Bjålie J.G, Haugg E, Sand O, Sjaastad Ö.V ja Toverud K.C IHMINEN, fysiologia ja anatomia. WSOY (mikä tahansa painos)
TAI
Nienstedt W, Hänninen O, Arstila A ja Björkqvist S-E Ihmisen anatomia ja fysiologia. WSOY (mikä tahansa painos)
TAI
Sand O, Sjaastad Ö.V, Haugg E, Bjålie J.G ja Toverud K.C 2011 tai uudempi. IHMINEN, fysiologia ja anatomia. WSOY
TAI
Leppäluoto J, Kettunen R, Rintamäki H, Vakkuri O, Vierimaa H ja Lätti S 2008 tai uudempi. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. WSOY.
TAI
Muu vastaavan laajuinen teos.

Visible Body -animaatiot: Karelia amk -kirjaston Finna -> Sote alat -> Tietokannat -> Visible Body -> yläreunasta Visible Body -> Valitse, mitä haluat katsoa: Kuvia vai animaatioita

Ensiapu:
- Korte, H., Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Suomen Punainen Risti.
- www.punainenristi.fi
- tai muu vastaava käypähoitoon ja virallisiin ohjeistuksiin perustuva Ensiapu- kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Anatomia ja fysiologia 3 op: Itsenäinen opiskelu, työpajat, osaamisen itsenäiset tarkistamistehtävät ja tentti. Sisältö käsitellään opintojaksolla Flipped learning -pedagogisesti eli ensin itsenäinen valmistautuminen työpajoihin verkkoluennoin ja itsenäisen tiedonhankinnan keinoin. Tämän jälkeen työpajassa kerrataan teoria käytännön ilmiöitä tutkien ja kokeillen. Työpajan jälkeen Testaa terminologiaosaamisesi -Moodletehtävät (hyväksytty-hylätty). Koko osion päättää anatomian ja fysiologian Moodletentti, jossa latinaa ei enää kysytä.

Ensiapu 1 op
- Virallisen ensiapu-ohjeistuksen mukainen opetussisältö
- Verkkokurssiosio ja tentti itsenäisenä suorituksena
- Ensiapuharjoitustunnit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Anatomia ja fysiologia 3 op: Ei työelämäyhteistyötä. Käytännön harjoittelu kollegaopiskelijoiden kanssa lähityöpajoissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomia ja fysiologia 3 op: Opintojakson viimeisellä viikolla tentti lukkarissa kerrottuna ajankohtana. Mahdolliset uusinnat EXAM-tenttijärjestelmässä.

Kansainvälisyys

Anatomia ja fysiologia 3 op: Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anatomia ja fysiologia 3 op: Ei valinnaisia suoritustapoja. Jos vastaavat opinnot on suoritettu muussa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, hyväksiluetaan nämä tähän osioon ohessa kuvatulla tavalla. Karelia-amk:n erityisen tuen tarpeen päätöksellä esimerkiksi tenttiaikaa voidaan pidentää.

Anatomian ja fysiologian aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT):
1) He, joilla on korkeakoulutasoinen vähintään 3 op laajuinen anatomian ja fysiologian suoritus opintorekisterissä: Lähetä kopio tutkintotodistuksesta opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla.
2) He, joilla on vanhentunut korkeakoulutasoinen vähintään 3 op laajuinen anatomian ja fysiologian suoritus opintorekisterissä: Lähetä kopio tutkintotodistuksesta vastuuopettajalle sähköpostiin ja tee anatomian lopputentti (näyttö) Moodlessa (ajankohta sovitaan aloitusinfossa). Jos ei mene läpi, tervetuloa opintojaksolle, ei uusintamahdollisuutta.
3) He, joilla on lähihoitajan tutkinto ja työkokemusta alalta: Lähetä vastuuopettajalle tutkintotodistus sähköpostilla, tee terminologiaosaamisen kaikki tehtävät hyväksytysti ja tee anatomian lopputentti (näyttö) Moodlessa (ajankohta sovitaan aloitusinfossa). Jos ei mene läpi, ei uusintamahdollisuutta, tervetuloa opintojaksolle.
4) He, joilla ei ole mitään näistä, suorittavat anatomian ja fysiologian opintojakson Moodlessa kuvatulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia 3 op: 3 x 27 h työtä eli 81 h opiskelua. Näistä 6 h lähityöpajoja, 10 h etätyöpajoja ja 2 h Moodletentti. Loput itsenäisesti ennakkotehtävinä ennen työpajoja ja tenttiä.

Ensiapu 1 op:
- Ensiavun jatkokurssin verkkokurssiosion (sisältää myös peruskurssin) ja tentin itsenäinen suorittaminen
- lähiopetus 8 h

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu:
Karelia-amk:ssa Ensiapua opettavat opettajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja virallisia ensiapukouluttajia (ETK). Karelia-amk:ssa EA1(EA2)-kortteja ei enää käytetä. Ensiapu-opintojen hyväksytystä suorituksesta saa kurssin päätteeksi ilmaisen kirjallisen todistuksen.
Keväästä 2020 lähtien virallista ensiapu-koulutusta voi em. kriteerein opettaa muutkin organisaatio-/kouluttajatahot kuin SPR.
SPR omistaa EA1(EA2) merkinnät, joten käytämme Karelia-amk:ssa näiden sijaan Ensiavun peruskurssi ja Ensiavun jatkokurssi nimikkeitä.

OPINTOJAKSON HYVÄKSILUKU (ahot):
Ensiapu:
Opiskelija saa sähköpostissa alkuinfoviestissä tietoa mahdollisesta hyväksiluvusta. Hyväksiluvut myöntää EA-opettaja. Opettajalle voi laittaa kysymyksiä sähköpostilla etunimi.sukunimi@karelia.fi, juuri sinun omasta mahdollisesta hyväksiluvusta ensiavun suhteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia ja fysiologia 3 op: Työpajan jälkeen Testaa terminologiaosaamisesi -Moodletehtävät (hyväksytty-hylätty). Koko osion päättää anatomian ja fysiologian Moodletentti (arviointi 0-5), jossa latinaa ei enää kysytä. Hyväksytysti tehty elämänkaaritehtävä (hyväksytty-hylätty).

Ensiapu: hyväksytty / hylätty
- verkkokurssiosion ja verkkotentin hyväksytty suorittaminen
- ensiapuharjoitustunneille osallistuminen

Hylätty (0)

Anatomia ja fysiologia 3 op: Hylätty Testaa terminologiaosaamisesi -tehtävä: Pistemäärä jää alle 75% maksimista. Suorituskertoja rajaton määrä. Vinkkinä: Kertaa terminologia opetusmateriaaleista, kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja yritä uudelleen aikaisintaan vuorokauden kuluttua.
Anatomia ja fysiologia 3 op: Hylätty elämänkaaritehtävä: Tehtävää ei ole tehty tai sen sisältö ei vastaa tehtäväksiantoa.
Anatomia ja fysiologia 3 op: Hylätty Moodletentti: Pistemäärä jää alle 50% maksimista. Uusintatentti EXAMissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Anatomia ja fysiologia 3 op: Pistemäärä jää alle 60 % maksimista antaa tulokseksi T1. Pistemäärä alle 70% maksimista antaa tulokseksi T2.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Anatomia ja fysiologia 3 op: Pistemäärä jää alle 80 % maksimista antaa tulokseksi H3. Pistemäärä alle 90% maksimista antaa tulokseksi H4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Anatomia ja fysiologia 3 op: 90% tai parempi pistemäärä maksimista antaa tulokseksi K5.