Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus (6 op)

Toteutuksen tunnus: SF10014-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Tarja Pesonen-Sivonen
  • Maiju Issakainen
  • Juha Jalovaara
  • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ryhmät

  • SFNS22
    Fysioterapeutti (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 5 op
Osaat toimia vuorovaikutuksessa fysioterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisen fysioterapiaprosessin.
Osaat selittää etäohjaamisen periaatteet.

Ammatilllinen kasvu 1 op
Syvennät osaamistasi tiimityöskentelystä ja tiimioppimisesta sekä oman oppimisen kriittisestä tarkastelusta.
Ymmärrät uratavoitteiden suunnittelun merkityksen osana ammatillista kasvua.

Sisältö

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 5 op
Fysioterapiaprosessi
Fysioterapeuttinen vuorovaikutus
Etäohjaaminen

Ammatillinen kasvu 1 op
Lukukakuden aloitus ja seuraava lukukausi
Tiimin tavoitteellinen toiminta
Reflektio
Uraportfolion päivitys
Ryhmäkehityskeskustelut tiimeittäin
Harjoittelut urapolulla
Ammatillinen kasvu ja oman osaamisen markkinointi
Jobiili- ja Tarmoinfo
SiunSoten harjoitteluinfo
Relfektion arviointi/kokoava arviointi

Aika ja paikka

Ohjausosaaminen alkaa teoriaopinnoilla lukukauden ensimmäisellä jaksolla. Käytännön asiakastyöskentely alkaa lukukauden ensimmäisen jakson lopussa ja jatkuu 10 viikon ajan läpi toisen jakson.

Oppimateriaalit

Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim) 2017. Liikuntapedagogiikka. PS-kustannus.

Kauranen K 2018 (tai uudempi). Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Vänskä K, Laitinen-Väänänen S, Kettunen T ja Mäkelä J 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osasta: Ammatillinen kasvu ja ohjausosaaminen.

Flipped learning (käänteinen luokkahuone): opetustallenteet ja muut ennakkotehtävät
Työpajat
Tiimityöskentely
Opintojaksoon integroitu käytännön harjoittelu
Tentti

Ammatillinen kasvu;
Syvennät osaamistasi tiimityöskentelystä ja tiimioppimisesta sekä oman oppimisen kriittisestä tarkastelusta.
Ymmärrät uratavoitteiden suunnittelun merkityksen osana ammatillista kasvua.
Teet lukukaudelle opiskelusuunnitelman.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Monimuoto-opinnoissa opiskelija hankkii itse asiakkaan 7 viikon työskentelyä varten.
Päivätoteutuksessa tehdään työelämä yhteistyötä toimeksiantajan asiakkaiden kanssa 7 viikon ajan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosuuden päättävä tentti EXAM -järjestelmässä.

Kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT menettely.
Erityisen tuen päätöksen saaneen tuki ja ohjaus Pakissa olevan ohjeen mukaisesti.
Ei muita valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammatillinen kasvu 1 op = 27 t opiskelijan työtä.

Ohjausosaaminen 5 op = 135 t opiskelijan työtä.
Näistä teoriaosuus 3 op ja kliininen harjoittelu 2 op.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa teoriaosuudella ja jatkuu lukukauden loppuun harjoitteluna.
Harjoittelu integroituu samanaikaisen Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen opintojakson kanssa.

Ammatillinen kasvu:
Opintojakso toteutetaan verkon välityksellä perjantaisin.

Lisätietoja opiskelijoille

Monimuoto-opiskelijat: Jokaisen tulee hankkia oma terveyden edistämisen asiakas.
Päivätoteutus: Asiakkaat tulevat toimeksiantajan kautta.

Asiakkaan kanssa tehdään terveyskuntotestit ensimmäisellä lukukaudella opittujen periaatteiden mukaisesti ja hänet haastatellaan fysioterapiaprosessin mukaisen etenemisen varmistamiseksi. Asiakastiedot kirjataan fysioterapeuttisen kirjaamisen periaatteita noudattaen koko fysioterapiaprosessin ajan. Asiakasta ohjataan yhteensä 10 kertaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriatentti
Osaamisen tarkistustehtävät
Kliinisen harjoittelun raportti ja fysioterapiakertomukseen kirjaaminen / monimuoto
Kliiniseen harjoitteluun osallistuminen ja osaamisnäyttö sekä potilastietojärjestelmään kirjaaminen / päivätoteutus

Ammatillinen kasvu:
Osallistuminen SiunSoten harjoitteluinfoon (siunsoten alueelle harjoitteluun jäävät opiskelijat)
Uraportfolion esittäminen päivityksen jälkeen
Osallistuminen Jobiili-infoon (harjoittelujen varausalusta)
Seuraavan lukukauden harjoittelupaikan varaus ja harjoitteluun liittyvä prosessin hallinta

Hylätty (0)

Teoriatentti hylätty.
Osaamisen tarkistustehtävät tekemättä hyväksytysti.
Kliininen harjoittelu tekemättä tai kliininen harjoittelu kirjaamatta ja raportoimatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin kriteerit antavat tulokseksi T1-T2 eli 50-69% oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin kriteerit antavat tulokseksi T3-T4 eli 70-89% oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin kriteerit antavat tulokseksi T5 eli 90-100% oikein.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ennakkotehtäviä, verkko- ja lähiopetusta sekä käytännön harjoittelua.

AHOT -menettelynä ohjausosaamisen osioon hyväksytään vastaava ammattikorkeakoulutasoinen fysioterapian ohjausosaamisen opintosuoritus. AHOT menettely tulee ottaa puheeksi opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Erityisen tuen tarpeen todistus tulee esittää vastuuopettajalle viimeistään aloitus infossa.