Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapia kuntoutusalan ammattina (6 op)

Toteutuksen tunnus: SF10007-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kinnunen
 • Tarja Pesonen-Sivonen
 • Hilppa Mustonen
 • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Tarja Pesonen-Sivonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SFNS22
  Fysioterapeutti (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

FYSIOTERAPIAN LÄHTÖKOHDAT:
- Osaat kuvailla fysioterapeutin työtä ja toimintaympäristöä
- Osaat kuvailla fysioterapiaa tieteenalana
- Tunnistat fysioterapian ydinosaamisalueet käytännössä
- Osaat kuvailla fysioterapiaprosessin
- Tiedät fysioterapeutin työtä ohjaavat lait, asetukset ja eettiset periaatteet
- Osaat tukea asiakasta fysioterapian tavoitteen asettamisessa

ENSIAPU, tavoitteet:
Osaat antaa ensiapua virallisten ensiapu-ohjeiden mukaisesti
- Ymmärrät ensiavun merkityksen ja tunnet ensiavun keskeiset käsitteet sekä vammamekanismin merkityksen loukkaantuneen ensiavussa
- Osaat tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa
- Osaat antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
- Osaat antaa hätäensiapua ja hallitset peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen) sekä osaat käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
- Osaat seurata ensiapua tarvitsevan vointia
- Osaat antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Ammatillinen kasvu;
Syvennät osaamistasi tiimityöskentelystä ja tiimioppimisesta sekä oman oppimisen kriittisestä tarkastelusta.
Ymmärrät uratavoitteiden suunnittelun merkityksen osana ammatillista kasvua.
Teet lukukaudelle opiskelusuunnitelman.

Sisältö

FYSIOTERAPIAN LÄHTÖKOHDAT:
- Orientoiva harjoittelu työelämään
- Lait, asetukset ja eettiset ohjeet
- Fysioterapeutin ydinosaamisalueet
- Fysioterapiatiede
- Fysioterapiaprosessi
- Tavoitteen asettamisen menetelmät (ICF, GAS, tavoitteet)
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen
- Tiedonhankinta

ENSIAPU:
- Virallisten ensiapu-ohjeiden mukainen sisältö
- Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta
- Toiminta tapahtumapaikalla (onnettomuustilanne, sairauskohtaus)
- Potilaan tutkiminen ja vammamekanismi
- Peruselvytys neuvovan defibrillaattorin kanssa (vauva, lapsi, aikuinen)
- Ensiapu seuraavissa tilanteissa: Tajuttomuus, sairauskohtaukset, Verenvuodot ja sokki, Haavat, Murtumat, Pään ja kasvojen vammat, Nivelvammat ja tavalliset tapaturmat, Allerginen reaktio, Puremat ja myrkytykset, Palovammat ja Paleltumat ja hypotermia / alilämpöisyys, Lämpösairaudet, Henkinen tuki sekä Ensiavusta ensihoitoon

Ammatillinen kasvu, 1 op
- Verkko-opetukseen osallistuminen
- Reflektion, tiimityön ja tavoitteellisen työskentelyn merkityksen pohtiminen ja toimintatapojen löytäminen systemaattisen työskentelyn tueksi
- Portfoliotyöskentelyn aloittaminen
- Kehityskeskustelussa käyminen

Oppimateriaalit

Ensiapu:
- Korte, H., Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Suomen Punainen Risti.
- www.punainenristi.fi
- tai muu vastaava käypähoitoon ja virallisiin ohjeistuksiin perustuva Ensiapu- kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ensiapu 1 op
- Virallisen ensiapu-ohjeistuksen mukainen opetussisältö
- Verkkokurssiosio ja tentti itsenäisenä suorituksena
- Ensiapuharjoitustunnit

Ammatillinen kasvu 1 op
- Verkko-opetukseen osallistuminen
- Reflektion, tiimityön ja tavoitteellisen työskentelyn merkityksen pohtiminen ja toimintatapojen löytäminen systemaattisen työskentelyn tueksi
- Portfoliotyöskentelyn aloittaminen
- Kehityskeskustelussa käyminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensiapu 1 op:
- Ensiavun jatkokurssin verkkokurssiosion (sisältää myös peruskurssin) ja tentin itsenäinen suorittaminen n. 8h
- lähiopetus (harjoitukset) 8 h

Ammatillinen kasvu 1op:
Opintojakso on 27h opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu:
Karelia-amk:ssa Ensiapua opettavat opettajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja virallisia ensiapukouluttajia (ETK). Karelia-amk:ssa EA1(EA2)-kortteja ei enää käytetä. Ensiapu-opintojen hyväksytystä suorituksesta saa kurssin päätteeksi ilmaisen kirjallisen todistuksen.
Keväästä 2020 lähtien virallista ensiapu-koulutusta voi em. kriteerein opettaa muutkin organisaatio-/kouluttajatahot kuin SPR.
SPR omistaa EA1(EA2) merkinnät, joten käytämme Karelia-amk:ssa näiden sijaan Ensiavun peruskurssi ja Ensiavun jatkokurssi nimikkeitä.

OPINTOJAKSON HYVÄKSILUKU (ahot):
Ensiapu:
Opiskelija saa sähköpostissa alkuinfoviestissä tietoa mahdollisesta hyväksiluvusta. Hyväksiluvut myöntää EA-opettaja. Opettajalle voi laittaa kysymyksiä sähköpostilla etunimi.sukunimi@karelia.fi, juuri sinun omasta mahdollisesta hyväksiluvusta ensiavun suhteen

Ammatillinen kasvu ja Fysioterapian lähtökohdat:
Jos sinulla on todistus vastaavien opintojen AMK-tasoisesta suorituksesta (fysioterapeutti AMK tai opisto, lääkintävoimistelija), sinun tulee esittää opintorekisteriote opintojakson ohjaavalle opettajalle.

Ahot mahdollista osasuorituksena tehtävien/reflektion avulla osoittamalla ammatillinen kehittyminen.

ERITYINEN TUKI OPISKELUUN:
Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulla on mahdollisuus kohtuullisiin erityisjärjestelyihin. Opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivonen neuvoo tuen tarpeeseen ja hakemiseen liittyvässä prosessissa. Opintojaksoon liittyvä tuki tulee neuvotella saadun päätöksen myötä opintojakson opettajan kanssa ennen opintojakson aloitusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ensiapu: hyväksytty / hylätty
- verkkokurssiosion ja verkkotentin hyväksytty suorittaminen
- ensiapuharjoitustunneille osallistuminen

Fysioterapian lähtökohdat: H-5
- Orientoiva harjoittelu hyv-hyl
- Verkko-opetukseen osallistuminen hyv-hyl
- Oppimistehtävä H-5

Ammatillinen kasvu: hyväksytty/hylätty
- Opinnon työskentelyyn osallistuminen 100%, poissaolot korvataan aiheeseen liittyvällä reflektiolla/hyväksytty
- Reflektion, tiimityön ja tavoitteellisen työskentelyn merkityksen pohtiminen ja toimintatapojen reflektointi lähteisiin perustuen systemaattisen työskentelyn tueksi, hyväksytty/ reflektiota ei ole tehty, hylätty
- Portfolion aihio sähköisessä versiossa hyväksytty/ portfolion aihiota ei ole tehty, hylätty
- Kehityskeskustelussa käyminen, hyväksytty/ei osallistu kehityskeskusteluun, hylätty

Lisätiedot

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut opintojaksolle , tulee opintojakson ilmoittautumisajan puitteissa, tulee opiskelijan anoa valintaa jälki-ilmoittautumisessa, jota varten hänen on osoitettava motivaatio ja osallistumismahdollisuus seuraavin toimenpitein:
1) Motivaatiokirje (motivaatiokirje lähetetään opintojakson opettavalle opettajalle)
2) Opiskelijan suunnittelee opintonsa niin, että osallistuminen mahdollistuu opintojakson pedagogisen toteutukseen lukujärjestyksen mukaisesti.

Motivaatiokirje (200 sanaa alla olevien kysymysten avulla ja opiskelija lähettää sähköpostilla sen opettavalle opettajalle)
*Tutustu opintojakson tavoitteisiin ja kerro miten tavoitteiden saavuttaminen tukee sinun valmistumista fysioterapeutiksi.
*Minkä opintojakso tavoitteen nostaisit tärkeimmäksi oman kehittymisen etenemiseksi?
*Reflektoi miksi opintojakson opiskelu juuri nyt on sinulle tärkeää?
*Millainen opiskelu tässä opintojaksossa toisi parhaan tuloksen?

Jos opintojaksolle osallistuminen ei onnistu, ole yhteydessä tutor-opettajaasi opintojesi uudelleen suunnittelussa.

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla ja fysioterapiassa alla listatuilla tunneilla. Jos opiskelija on pätevästä syystä estynyt, hänen on otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan vähintään 1 viikko ennen kyseistä opetuskertaa.
- aloitusinfo, ensimmäinen opetuskerta
- opintojakson käytännön tunnit
- seminaarit
- näyttö
- tentti
- asiakastyöskentely