Siirry suoraan sisältöön

Matkailun turvallisuus (2 op)

Toteutuksen tunnus: PR10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Raija Ruusunen
  • Keijo Koskinen

Vastuuopettaja

Raija Ruusunen

Ryhmät

  • PRAS22
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisuuden keskeisen merkityksen matkailuelinkeinon ja siihen liittyvän palveluketjun menestymisen näkökulmasta. Opiskelija tietää turvallisuusjohtamisen eri osa-alueet matkailuyrityksessä ja ymmärtää yritystason turvallisuuskulttuurin rakentamisen merkityksen osana matkailutuotteiden laadunhallintajärjestelmää. Opiskelija tuntee matkailualan keskeiset vaaratekijät sekä oppii arvioimaan riskejä ja ennaltaehkäisemään vaara- ja onnettomuustilanteita omassa työympäristössään. Opiskelija tuntee keskeiset lainsäädännön velvoitteet matkailualalla ja osaa oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkakohtaisiin erityissäännöksiin sekä hankkia itsenäisesti lisätietoa turvallisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö

Matkailualan turvallisuusjohtamiseen liittyvä käsitteistö
Turvallisuusjohtamiseen liittyvät toimintamallit ja työkalut
Riskien arviointi ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy
Matkailualan turvallisuuspassin suorittaminen

Opetusmenetelmät

Opiskelija tietää matkailun turvallisuuskäsitteet, turvallisuutta ohjaavat lait ja viranomaiset. Opiskelija tunnistaa turvallisuuden merkityksen osana yrityksen toiminnan laatua. Opiskelija saa tunnistaa toiminnan vaaroja ja tehdä riskinarviointia. Opiskelija perehtyy ohjelmapalveluiden turvallisuuteen ja turvallisuussuunnitelman tekemiseen sekä suorittaa Matkailun turvallisuuspassin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Matkalun turvallisuuspassin tentti maaliskuussa 2023.

Arviointiasteikko

H-5