Siirry suoraan sisältöön

Skogssvenska (2 op)

Toteutuksen tunnus: MM10012-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Marita Suomalainen

Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät

  • MMNS22
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi arki- ja työelämän viestintätilanteissa. Kykenet keskustelemaan opiskelemastasi alasta ruotsiksi. Osaat käyttää hyödyksesi ja kehittää tietämystäsimetsä- ja puualasta ruotsinkielisen kirjallisuuden avulla.Pystyt tuottamaan ruotsinkielisen suullisen esityksen ja referaatin opiskelemastasi alasta.

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen; småprat -tilanteet, metsäalan perussanastoa, metsäalan tekstin referointi.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodle -oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi arki- ja työelämän viestintätilanteissa. Kykenet keskustelemaan opiskelemastasi alasta ruotsiksi. Osaat käyttää hyödyksesi ja kehittää tietämystäsimetsä- ja puualasta ruotsinkielisen kirjallisuuden avulla.Pystyt tuottamaan ruotsinkielisen suullisen esityksen ja referaatin opiskelemastasi alasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Kaksi uusintakertaa sopimuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80%)

Hylätty (0)

Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.

Teksti ei ole kirjoittajan omaa, vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tuottamaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti.   

Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  

 Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).   

Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy  

Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  

Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   

Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.   

Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)  

Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin.   

Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  

Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    

Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.

Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.  

Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  

Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin.   

Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   

Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.