Siirry suoraan sisältöön

News Room 2 Audio (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6164-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.01.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha Linna

Vastuuopettaja

Juha Linna

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Aika ja paikka

TIkkarinne S1&S2

Opetusmenetelmät

Opiskelija sovaltaa aiempaa tietämystään ja osaamistaan mediatuotannon tehtävissä.
Hän hallitsee joitakin mediatuotannon erityistehtäviä ja osaa toimia työryhmän jäsenenä tuotantoprosessissa.

Opiskelja etsii aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi. Opiskelija kehittää osaamisprofiiliaan mukaisia taitoja edelleen ja opii hallitsemaan uusia työtehtäviä. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitsee alan ammattisanastoa. Opiskelija osaa arvioida ja seurata ajankäyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä johtaa itseään että tuotantoryhmää vastuullisesti.

Opintojaksolla opitaan monipuolinen osaaminen äänityön (Radio ja Podcast) sisältötuotannosta ja julkaisemisesta.
Keskeinen oppimistapa on mediatuotantoihin osallistuminen eri ammattirooleissa.
Newsroom 1&2 muodostavat kokonaisuuden, jossa osaamistavoitteina ovat:

• projektinjohtaminen
• Erilaisten mediasisältöjen suunnittelu, toteuttaminen ja julkaiseminen

Tuotantojen sujuvan etenemisen vuoksi tämä kurssi edellyttää myös News Room2 kurssia.

Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja yhteistyö ympäristön kanssa.

Opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia lähinnä äänellisen radiokerronnan tyyppisiin tarpeisiin.

Tuotannosta riippuen osaamista kehitetään mm. suunnitellen ja käsikirjoittaen sisältöjä, tuottaen ja muokaten digitaalista ääntä.

Media-alan tuotantoprosessit ja työryhmätyöskentely ovat keskeisiä teemoja. Työryhmässä työskentelyä ja toimintakultuuria opitaan mm. yhteisissä suunnittelu- ja asiakaspalavereissa sekä palautekeskusteluissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyötä eri yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opintojaksoa rytmittävät kaksi kertaa viikossa pidettävä tuotantopalaverit
• Muuten jokainen on vastuussa omasta ajankäytöstään ja opintojen suunnittelusta.
• Opintojakso vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, joten tärkeässä roolissa on myös oma motivaatio itsensä kehittämiseen.
• Opiskelija kirjaa ajankäytön itse suunnittelemallaan tavalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• aktiivinen osallistuminen tuotantopalavereihin sekä työpajoihin
• itse-arviointi ja vertaisarviointi
• Hyväksytty / hylätty.
• Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista tuotantopalavereihin ja workshopeihin