Siirry suoraan sisältöön

English for Media Industries (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6006-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joita hän tarvitsee toimiakseen media-alan monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaitonsa merkityksen osana ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä työhönsä liittyvissä tilanteissa asianmukaisella tyylillä. Opiskelija syventää oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa toimintaympäristöään ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa tekstejä mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatii suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Sisältö

Oman ammattialan tekstit ja ammattisanasto, suulliset ja kirjalliset raportit ja esitykset, neuvottelu- ja kokoustilanteet.

Aika ja paikka

Tikkarinne

Oppimateriaalit

Moodle-aineistot ja artikkelit
Vapaaehtoinen materiaali:
Cambridge English for the Media (Cambridge University Press, 2008)

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa viestiä englanniksi oman alansa keskeisissä työtilanteissa (media-ala) ja keskustella alan aiheisiin liittyen englanniksi.
Opiskelija laajentaa mediasanaston hallintaa, osaa keskustella argumentoivasti ja ymmärtää argumentoivan kielen periaatteet. Hän osaa laatia vaikuttavan puheen tai suullisen esityksen ja kirjoittaa vaikuttavan tekstin, artikkelin, media-arvostelun tai muun media-alan tekstin, kuten lehdistötiedotteen tai projektiehdotuksen.
Opiskelija ymmärtää akateemisen ja muodollisen kirjoittamisen periaatteet ja ymmärtää tekstin vaativampia kielen rakenteita. Hän myös ymmärtää mediakirjoittamisen ja akateemisen kirjoittamisen tyylierot englannin kielessä.
Opiskelija ymmärtää ja hallitsee englanninkielisen kokousviestinnän periaatteet ja kokousviestinnän tyylin ja rekisterin (kirjallinen ja suullinen viestintä). Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti englanninkieliseen kokoukseen tai palaveriin (myös ideointipalaveri) englannin kielellä.
Opiskelija osaa seurata vaativampaa englanninkielistä asiatekstiä tai -puhetta ja tiivistää sekä arvioida sitä omin sanoin, osaa käyttää muodollista tyyliä ja liike-elämän kieltä. Hän osaa raportoida työstään, ehdottaa ja perustella työhön liittyviä asioita. Hän osaa analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä.
Opiskelija osaa toimia tehokkaasti työelämän ja liike-elämän viestinnässä (mm. sähköposti) tilanteen vaatiman muodollisuuden mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT osaamisen näyttö, sovitaan opettajan kanssa (huom. taitotasoC1 vaaditaan Ahotointiin)

Y-akatemian opiskelijat osallistuvat opintojaksolle 3. opintovuonna. He voivat integroida harjoitustyönsä Y-akatemian yritykseen, dialogeihin ja aiheisiin. Lisäohjeita opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja luennot sekä tentit 30-34 tuntia, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 26 tuntia, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5
perustuu opiskelijan suullisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittamiseen ja aktiivisuuteen tunneilla ja moodlessa, jatkuvaan näyttöön, sekä mahdolliseen kokeeseen tai sanakokeisiin.

Arviointi taitotasolla B2, itsenäinen kielenkäyttäjä (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot (A->B->C), CEFR).