Siirry suoraan sisältöön

Syventävä harjoittelu (12 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6402-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 03.03.2023

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Matkailun koulutus

Opettaja

 • Tuula Ikonen
 • Harri Mielonen
 • Hanna Vienonen
 • Tuija Kainulainen
 • Keijo Koskinen
 • Riikka Räsänen
 • Mikko Lahti

Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät

 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja kehittää ammatillisia valmiuksiaan, harjaannuttaa työn suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistaitojaan, syventää taloushallintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä syventää esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen ja sopimuksen tekeminen, tavoiteohjelman laatiminen yhdessä harjoittelupaikan kanssa, asiantuntija-/esimiestasoiset matkailualan työtehtävät, raportointi.

Aika ja paikka

Tammi-helmikuu tai kesällä 2 kk.
Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan

Opetusmenetelmät

Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja neuvottelee harjoittelun ajankohdasta sekä hyväksyttää harjoittelupaikan opettajainkokouksessa ja laatii harjoittelusopimuksen. Opiskelija pitää harjoittelusta työaikakirjanpitoa ja harjoittelun alussa laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa tavoiteohjelman ja tallentaa sen Moodleen. Harjoittelun päätyttyä opiskelija kirjoittaa harjoitteluajastaan raportin annetun ohjeen mukaisesti (opinäytetyön ohjeilla).
Harjoittelun päätyttyä, 2 viikon kuluessa opiskelija palauttaa raportin,todistuskopion sekä työaikakirjanpidon Moodleen.

Harjoittelun keskeinen sisältö: asiantuntija-/esimiestasoiset matkailualan työtehtävät, tavoiteohjelma ja raportointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteuttaa ja kehittää ammatillisia valmiuksiaan, harjaannuttaa työn suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistaitojaan, syventää taloushallintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä syventää esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämässä, opiskelijan itse hankkimassa harjoittelupaikassa.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi tehdä myös ulkomaan kohteissa. Tästä etukäteen neuvottelut kv-koordinaattorin/ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluinfot ja palaute 5 t,
kirjalliset tehtävät 15 t,
työskentely harjoittelupaikassa 300 t,
yhteensä 320 t.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelumenestystä arvioitaessa seurataan opiskelijan:
- asennoitumista työhön
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- työnjohtamista ja työnhallintaa
- yhteistyökykyä ja käyttäytymistä
- palvelu- ja laatuajattelun hallintaa
- yrittäjyyttä/taloudellisuutta toiminnoissa

Kirjallinen arvointi asteikolla 0 - 5.

Hylätty (0)

Opiskelija:
- ei hallitse riittävästi ammattityötään
- asennoituu ammattialaa ja asiakkaita kohtaa kielteisesti tai välinpitämättömästi
- on poissa syytä selvittämättä
- lyö laimin asiakkaan ja työympäristön työturvallisuuden (esim. huumaavien aineiden väärinkäyttö, epärehellisyys)
- ei suoriudu ammattialaansa liittyvistä raportoinneista tai muista kirjallisista tehtävistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
- suhtautuu yleensä melko asiallisesti työhön, työyhteisöön ja annettuihin tehtäviin, pyrkii välttelemään tiettyjä työtehtäviä
- tarvitsee ohjausta ja valvontaa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä sekä ammattityössä, työn joutuisuus tyydyttävää, pystyy tarvittaessa itsenäiseen työskentelyyn, joskin suhtautuu työhän epävarmasti
- pystyy näkemään omassa työskentelyssään kehittämistarpeita sekä pystyy hahmottamaan joltain osa-alueelta kehittämistarpeita työpaikassa
- käyttäytyy asiallisesti ja yleensä ystävällisesti, neuvottelu- ja palvelutilanteissa ei aina hahmota kokonaisuutta työyhteisön ja asiakkaan kannalta
- tarvitsee ohjausta taloudellisten laskelmien käytössä, ei kykene määrätietoiseen ja jatkuvaan laatutietoisuuteen toiminnoissaan
- raporttien laatiminen ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen vaatii melko paljon ohjausta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
- suhtautuu työhön asiallisesti ja kiinnostuneesti, on oppimishaluinen, tarvittaessa ottaa hoitaakseen laaja-alaisempia valmiuksia vaativia tehtäviä
- hallitsee hyvää suunnittelu- ja järjestelykykyä, työskentelee melko tehokkaasti ja oma-aloitteisesti, suunnittelussa tai työn tuloksissa voi esiintyä epätarkkuutta
- selviytyy yleensä työnjohtoon, suunnitteluun ja ammattityöhön kuuluvista tehtävistä itsenäisesti, on vastuuntuntoinen ja luotettava, osoittaa tarvittaessa kykyä kantaa vastuuta laajemminkin
- selviytyy hyvin raporttien laatimisesta ja harjoittelupaikan antamista kirjallisista tehtävistä
- pyrkii arvioimaan ja kehittämään omaa työtään, pystyy antamaan palautetta työyhteisön toimintojen kehittämiseksi
- noudattaa ohjeita ja tekee annetut tehtävät osoittaen yhteistyö- ja neuvottelutaitoa, käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti, pyrkii huolehtimaan asiakkaista
- pystyy tarvittaessa käyttämään vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon tukena osoittaen laatutietoisuutta toiminnoissaan
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- suhtautuu työhön innostuneesti, osoittaa oppimis- ja soveltamishalua laaja-alaisesti ammattialaansa kohtaan, on kiinnostunut ja halukas tekemään kai-kenlaisia tehtäviä
- hallitsee kokonaisvaltaista suunnittelu- ja järjestelykykyä, tekee työtä oma-aloitteisesti ja joustavasti, asettaa myös itse tavoitteita ja saavuttaa ne
- suoriutuu itsenäisesti työnjohtoon, suunnitteluun ja ammattityöhön kuuluvista tehtävistä, pyrkii luomaan ja ylläpitämään kannustavaa ilmapiiriä työpaikalla, kantaa vastuuta työyksikön kannalta
- arvioi ja pyrkii kehittämään omaa työtään, osaa antaa työyksikön kannalta rakentavaa ja kehittävää palautetta
- on yhteistyö- ja neuvottelutaitoinen esimiesten, työntekijöiden ja asiakkaan kanssa, suhtautuu ja käyttäytyy ystävällisesti ja myönteisesti asiakkaita ja työyhteisöä kohtaan, työskentelee joustavasti ja tavoitteellisesti, huolehtii omalta osaltaan asiakkaista
- kykenee suunnitelmalliseen ja taloudelliseen toimintaan ja resurssien käyt-töön, käyttää tarvittaessa vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon apuna, osoittaa asiallista riskinottokykyä ja luovuuttaan, on laatutietoinen
- selviytyy raporttien laatimisesta ja harjoittelupaikan antamista kirjallisista teh-tävistä kiitettävästi