Siirry suoraan sisältöön

Intercultural Studies (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6031-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 17.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Kirsi-Marja Toivanen

Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät

  • LUTNS20
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Student
- is able to understand the concepts of culture and cultural diversity, and identify different worlds, behavioural codes and core values
- will outline basic assumptions about intercultural encounters and its meaning for intercultural learning with an institution-wide focus

Sisältö

Intercultural Communication. Cultural Diversity. Business Manners. Cross-Cultural Bias. Word tourism.

Oppimateriaalit

Lewis, R.D. 2006. When Cultures Collide. Managing Successfully Across Cultures. Brealey London. ISBN978-951-0-31566-8Handouts and other material provided by the teachers (in Moodle).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ks. edellä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa mikäli kevään lukujärjestykset ovat tuolloin tiedossa.

Kansainvälisyys

Opintojakso on avoin vaihto-opiskelijoille ja se voidaan suorittaa myös osana kv-vaihtoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa samansisältöisellä ja -laajuisella opintojaksolla muussa korkeakoulussa, esimerkiksi ristiinopiskelun kautta Suomessa tai vaihdon aikana partnerioppilaitoksessa.
Opiskelija, joka tekee vaihto-opintoja ja/tai työharjoittelua ulkomailla, voi saada opintojaksosta suoritusmerkinnän myös mikäli hän kirjoittaa opintojakson aiheita käsittelevän raportin, joka perustuu sekä omiin kulttuurisiin havaintoihin että niiden käsitteelliseen pohdintaan. Opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen lähtöä saadakseen tarkemmat raportointiohjeet. Raportti tulee palauttaa opettajalle kuukauden sisällä vaihdon tai harjoittelun päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopiskelu 20 t, pari- ja ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät ja suulliset esitykset 12 t, itsenäinen tiedonhankinta ja itseopiskelu 46 t, arviointi ja palaute 2 t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjallinen koe 40%
pari- ja pienryhmätyöskentely ja sen tuotokset 30%
osaamisen jatkuva näyttö 30%

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä opiskeltavaan asiaan kirjallisessa tentissä. Hän ei esimerkiksi hallitse keskeisimpiä käsitteitä, eikä osaa soveltaa teoreettista tietoa esimerkkeihin.
Opiskelijan osallistuminen pari- ja ryhmätyöhön on riittämätöntä, eikä hänen panostaan ryhmän tuotokseen.pystytä todentamaan vertaispalautteen ja opettajan havaintojen kautta.