Siirry suoraan sisältöön

English for the Hotel and Tourism Industry (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6027-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Liisa Sandvall

Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää englannin kielen taidon ja ammattisanaston vahvistamisen merkityksen omassa ammatillisessa osaamisessaan. Osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti alan vaativissakin tilanteissa. Osaa kertoa matkailualan eri toimintaympäristöistä, esim. matkailuyrityksen liiketoiminnasta. Osaa esitellä ja markkinoida lähialueen ja kotimaan matkailukohteita ja keskustella Suomen elinkeinoelämästä ja kulttuurista. Osaa hakea oman alansa tieteellistä kirjallisuutta, ymmärtää keskeisen sisällön ja pystyy tiivistämään ydinkohdat suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

matkailualan sanaston laajentaminen, matkailuyrityksen ja palvelujen esittely, ohjelmapalvelut, tapahtumajärjestelyt, Pohjois-Karjala- ja Suomi-tietous, englanninkielisten tekstien laatiminen, raportointi ja tiivistäminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Opetusmenetelmät

Opiskelija:
ymmärtää Englannin kielen merkityksen omassa ammatissaan
laajentaa sanastoaan omalla alalla
osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän tilanteissa, myös vaativissa tilanteissa
osaa esitellä erilaisia matkailun yrityksen ja toimintaympäristöjä
osaa esitellä matkailukohteita kotimaassa ja ulkomailla
osaa esitellä ja kertoa matkailualasta Suomessa sekä osaa kertoa suomalaisesta kulttuurista ja yritystoiminnasta
osaa etsiä tietoa omalta alalt
osaa lukea englanniksi alaan artikkeleita ja kirjoittaa tiivistelmän
osaa laatia raportin

Sisällöt:

yritysesittely
Suomitietous , tietoa Pohjois-Karjalan matkailusta
matkailukohteen esittely
kirjallinen viestintä työelämässä
arrtikkelin tiivistelmä
ammatillinen sanasto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30h, tehtävät 30h, itsenäinen työ 21h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjoittaminen

Arvosana 5

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista ja monipuolista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja.

Arvosana 3-4

Aiheen käsittely on melko monipuolista ja se vastaa tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti selkeää ja loogista tai kohtalaisen loogista. Teksti on sidosteista, pieniä puutteita voi esiintyä. Tyyli on asiaankuuluvaa, pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Kieli on sujuvaa ja selkeää ja melko virheetöntä. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hallussa ja riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa ilmenee joitakin puutteita.

Arvosana 1-2

Aiheen käsittely moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikää etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Sidosteisuudessa on puutteita ja teksti ei täysin vastaa tyylikonventioita tai on tyylikonventioiden vastaista. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin yksinkertaisia rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee jonkin verran virheitä. Aiheita on käsitelty suppeasti ja yksipuolisesti. Teksti etenee usein epäloogisesti ja kieli sisältää melko paljon yksinkertaisia ilmaisuja, ja niissä esiintyy virheitä.

Puhuminen

Arvosana 5

Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaista, osuvaa ja loogista. Siirtymät ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista.

Arvosana 3-4

Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhe on loogista ja johdonmukaista ja sidosteista. Vuorovaikutus on taitavaa ja nonverbaalinen viestintä tukee puhetta. Kieli on pääosin sujuvaa ja selkeää, puhuja onnistuu hyvin. Puhetta on helppo seurata, vaikkei se ole aina johdonmukaista. Sidosteisuudessa on joitakin puutteita. Opiskelija saa kontaktin puhekumppaniinsa/kuulijoihin, ja hän osaa käyttää nonverbaalin viestinnän keinoja. Kieli on sujuvaa ja selkeää, vaikka katkoja, epäröintiä ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä.

Arvosana 1-2

Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti tai tyydyttävästi. Puhetta ei ole aina helppo seurata, sidosteisuudessa on huomattavia puutteita tai se puuttuu lähes täysin. Esitys on epävarmaa ja vuorovaikutus on puutteellista. Kieli on melko hidasta, yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Puheen jäsentely ja johdonmukaisuus puuttuvat. Sidosteisuus puuttuu lähes täysin. Vuorovaikutus puuttuu lähes täysin. Kieli on melko takeltelevaa, tauot ovat melko pitkiä ja ääntäminen häiritsee joskus puheen ymmärrettävyyttä. Opiskelija käyttää perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.

Arviointikriteerinä ovat myös kokeen ja harjoitustehtävien hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolle.