Siirry suoraan sisältöön

Talonrakennuksen pohjarakenteet, LTRNS20A (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6064-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Arto Haaranen

Vastuuopettaja

Arto Haaranen

Ryhmät

  • LTRNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija
- kartuttaa asiantuntemustaan epäkeskisesti kuormitettujen perustusten geoteknisestä kantavuudesta, lyönti-, suur- ja erikoispaalutuksista sekä täydentää valmiuksiaan luiskattujen ja tuettujen kaivantojen sekä tukimuurien mitoituksessa
- tuntee perustusten muutos- ja korjaustyön periaatteet
- täydentää valmiuksiaan vaativien pohjarakenteiden suunnittelutehtäviin
- perehtyy pehmeikkörakentamiseen
- tuntee tavallisimmat pohjanvahvistusmenetelmät ja niiden mitoitusperusteet
- syventyy stabiliteetti- ja painumalaskelmien periaatteisiin
- pystyy huomioimaan painuman uudisrakennusten perustuksissa ja piha-alueilla
- tunnistaa vanhat perustamistavat ja niihin liittyvät tyypilliset ongelmat
- tuntee tyypilliset perustusten korjaus-, vahvistamis- ja syventämismenetelmät
- tuntee tyypillisten kuormansiirtorakenteiden periaatteet

Sisältö

- pohjatutkimukset ja laboratoriotutkimukset pehmeikkörakentamisen näkökulmasta
- pohjatutkimusten tulkinta ja parametrien määrittäminen
- pehmeikköjen geotekniset tarkastelut (painumat, stabiliteetti, pohjanvahvistustarve)
- pohjanvahvistusmenetelmien käyttökelpoisuus erilaisissa olosuhteissa ja menetelmien toiminta- ja rakentamisperiaatteet
- yleisimpien pohjanvahvistusmenetelmien toimintaperiaatteet (stabiloinnit, keventeet, massanvaihto, vastapenkereet ja esikuormitus, syvätiivistys, paalulaatta, nauhapystyojitus)
- vaaka- ja epäkeskeisesti kuormitettujen perustusten geotekninen kantavuus
- louhinnan ja maanrakennustekniikan perusteet
- tilavuuskäsitteet
- työmaan turvallisuussuunnittelun perusteet
- työnaikainen kuivatus
- pilaantuneen maaperän aiheuttamat riskit ja menettelytavat
- perustusten korjaus- ja vahvistustyöt
- tärinä

Oppimateriaalit

Tenttimateriaalia ja opiskelua tukevaa kirjallisuutta
-Luentodiat/luentomoniste ja muu luennoilla tai moodlessa jaettu materiaali

HUOM! Tenttimateriaali tarkennetaan opintojakson aikana!

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- kartuttaa asiantuntemustaan epäkeskisesti kuormitettujen perustusten geoteknisestä kantavuudesta, lyönti-, suur- ja erikoispaalutuksista sekä täydentää valmiuksiaan luiskattujen ja tuettujen kaivantojen sekä tukimuurien mitoituksessa
- tuntee perustusten muutos- ja korjaustyön periaatteet
- täydentää valmiuksiaan vaativien pohjarakenteiden suunnittelutehtäviin
- perehtyy pehmeikkörakentamiseen
- tuntee tavallisimmat pohjanvahvistusmenetelmät ja niiden mitoitusperusteet
- syventyy stabiliteetti- ja painumalaskelmien periaatteisiin
- pystyy huomioimaan painuman uudisrakennusten perustuksissa ja piha-alueilla
- tunnistaa vanhat perustamistavat ja niihin liittyvät tyypilliset ongelmat
- tuntee tyypilliset perustusten korjaus-, vahvistamis- ja syventämismenetelmät
- tuntee tyypillisten kuormansiirtorakenteiden periaatteet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1.Tentti Huhtikuussa 2023.
2.Tentti 01.06.2023 (RAK-TATE yhteinen tenttipäivä)
3.Tentti syyskuuussa 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus yhteensä 5 op (133h)
-Lähiopetus 55 h
-Itseopiskelu 46 h
-Harjoitustyöt 32 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseen (tentti ja harjoitustyöt). Tentissä testataan opintojakson ydinsisällön omaksumista ja harjoitustyössä opiskelija voi osoittaa osaamisensa ydinsisällön lisäksi myös täydentävän tietämyksen osalta.

Hylätty (0)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx