Siirry suoraan sisältöön

Pohjarakennus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6056-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Toni Kekki

Vastuuopettaja

Toni Kekki

Ryhmät

  • IRAS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee pohjarakennussuunnittelun vaiheet ja osaa suunnitella ohjatusti keskeiset talonrakennuksen tavanomaisen luokan pohjarakenteet ja pohjarakennustyöt, sekä tunnistaa pohjarakennustöiden yleisimmät riskit ja tietää laadunvalvonnan perusteet
- osaa laskea perustuksen kantokestävyyden ja painuman karkearakeisella maapohjalla ja osaa tehdä tavanomaisen pihan pintavesisuunnitelman
- tuntee paalutyypit ja eri paalutusmenetelmät
- osaa suunnitella tavanomaisen rakennuksen perustukset eri perustamistavoilla
- ymmärtää turvallisen kaivannon edellytykset sekä tuettuna että tukemattomana
- osaa suunnitella routasuojauksen ja kuivatuksen rakennuspohjalle ja piha-alueille

Sisältö

Pohjarakenteet osana rakennusta, pohjatutkimukset, pohjasuhteet, perustaminen (maanvarainen, kallionvarainen ja paaluille perustaminen), paalutyypin valinta, paalun kantavuus, paalujen toimintaperiaatteet, paalutustyö ja siihen liittyvä laadunvalvonta, eri paalutyyppien käyttökohteet ja paaluperustusten suunnittelu, kuivatus, routasuojaus, talonrakennuksen maarakenteet, kaivannot, kaivutyöt, täyttötyöt, radon, pohjarakenteiden laadunvalvonnan perusteet, tiiviys ja kantavuus, pohjarakenteita koskevat Eurokoodit tavanomaisten rakenteiden osalta, kantokestävyyden määrittäminen, kaivantotöiden turvallisuusriskit, kaivantojen tuenta, putkijohtojen pohjarakenteet, pintavesi- ja salaojasuunnitelman tekeminen, kaivantojen vakavuustarkastelut, tukimuurin mitoittaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustöihin

Hylätty (0)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Esitietovaatimukset

LTR6022_Geotekninen suunnittelu (5op)