Siirry suoraan sisältöön

Professional Communication in English (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6041-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa argumentoida ja perustella mielipiteitään ja keskustella jokapäiväisissä työpaikkatilanteissa
- osaa toimia englannin kielellä suunnitteluprosessin ja tuotannon eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti
- osaa kuvailla ja esitellä prosesseja
- osaa toimia ammattialan messuilla yrityksen edustajana ja esitellä yrityksen
- tuntee Suomen teollisuutta ja liike-elämää
- tuntee projekteissa toimimisen periatteita ja sanastoa englannin kielellä

Sisältö

Suullinen viestintä työpaikalla ja asiakastapaamisissa. Argumentointi- ja keskustelutaidot. Suunnittelu- ja tuotantoprosessin sanastoa. Ammattialan messut ja yritysesittely. Prosessikuvaus. Projektiin liittyvä raportointi ja dokumentoiminen.

Aika ja paikka

Wärtsilä

Oppimateriaalit

Engineer your English, Edita, digital book or paperback.
Edita verkkokauppa: https://www.editapublishing.fi/tuote/engineer-your-english-digikirja-6-kk
Opettaja ohjeistaa tarkemmin.
Moodle ja tiedonhakulähteet

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetukseen osallistuminen, viestintä ja itsenäinen työskentely ryhmässä ja yksin, opetustunteihin valmistautuminen, kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt, mahdollinen koe tai sanastokokeet.

Rakennusinsinöörin ammatillinen englannin viestintä ja sen tyylit ja rekisterit suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa (esim liikeviestinnän sähköpostit, työmaaviestintä, ohjeistaminen) tieteellinen ja tekninen lukeminen ja raportointi/tiivistäminen, tieteellisen tekstin rakenteita, oman alan artikkelit, teknisen prosessin kuvaus, muodollinen kieli, yritysesittely ja suullinen esitys, vakuuttava viestintä, messutilanteet, keskustelutaidot ja tiimityöskentely englannin kielellä, asiakaspalvelu tekniikan alalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT:
Näyttö ammatillisesta kielitaidosta suullisesti ja kirjallisesti perustuen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöön, mikäli opiskelijan taitotaso on tarpeeksi korkea (B2-C2) ja mikäli opiskelija on todistettavasti saavuttanut tarvittavat tiedot ja taidot muulla tavoin, esim. työssään. Ahotoinnista sovitaan aina ko. opettajan tai opintojakson vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti. Ahotoinnin lähtökohta on opiskelijan tekemä suoritustavan ehdotus sekä hänen esittämänsä todisteet, joihin perustuen opettaja ja opiskelija sopivat näytön muodosta, tavasta ja ajankohdasta.
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua jos opiskelija on hyväksyttävästi suorittanut sisällöllisesti ja laajuudeltaan vastaavat opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja mikäli ko. opinnoista on kulunut alle 10 vuotta. Jos opiskelija on suorittanut vastaavat opinnot korkeakoulussa hyväksyttävästi, mutta eri alalla, voi opinnot korvata osittain. Tällöin esim. oman alan sanasto tentitään opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20-22h itsenäinen työ n. 20h, harjoitustyöt 13h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5.
Harjoitustyöt, jatkuva näyttö, mahdollinen koe, tuntiaktiivisuus ja moodle-työskentely.
Arviointi taitotasolla B2.

/Näyttö osaamisesta ja alakohtaisista viestintätaidoista, ks. Opintojakson sisältö. Ks. Pakki ja eAHOT
Taitotaso B2