Siirry suoraan sisältöön

Svenska för byggnadsingenjörer (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6018-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • roo.sv

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakentamisen perussanaston. Hän pystyy seuraamaan ja hyödyntämämään oman alan ruotsinkielisiä medioita. Hän osaa laatia ohjeita rakennustapaselostuksen ruotsiksi. Hän tuntee pohjoismaisia rakennusalan yrityksiä ja osaa esitellä oman alan yritystä ja sen tuotteita ja palveluita esim. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja.

Sisältö

Talonrakennuksen perussanasto, ruotsin kielen rakenteiden vahvistaminen, rakennusalan pohjoismaisiin yrityksiin tutustuminen, rakennusalan yrityksen ja sen tuotteiden/palveluiden esittely, rakennusalan ohjeen tai rakennustapaselostuksen laatiminen.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus , 13.3-28.4.2023

Oppimateriaalit

Tolkki,J., Öhman, M. Perspektiv Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro. 2016. ISBN 978-952-63-4187-3. Alakohtainen verkkomateriaali oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa talonrakentamisen perussanaston. Hän pystyy seuraamaan ja hyödyntämämään oman alan ruotsinkielisiä medioita. Hän osaa laatia rakennusalan ohjeita ja rakennustapaselostuksen ruotsiksi.Hän tuntee pohjoismaisia rakennusalan yrityksiä ja osaa esitellä oman alan yritystä ja sen tuotteita ja palveluita esim. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja.
Lähiopetus, pari- ja ryhmätyö, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin ajankohta löytyvät Moodleroomsista olevasta opintojakson aikataulusta. Kirjallisen tentin uusinta Exam-tenttiakvaariossa. Tentti on auki jatkuvasti. Molempia tenttejä voi uusia kaksi kertaa. Opiskelija voi osallistua kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen, kun hän on suorittanut opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitustyöt.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson harjoitustöiden ja suullisen esityksen ajankohdasta sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kirjallinen koe suoritetaan exam-tenttiakvaariossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20h
ryhmätyöskentely 8h
oppimistehtävät 15h
itsenäinen tiedonhankinta 10h
arviointi ja palaute 1h

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy opintojakson Moodlessa olevasta aikataulusta. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä lähitunnilla. Aikataulusta löytyvät harjoitustöiden palautusajankohdat ja kirjallisen ja suullisen kokeen ajankohta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso Sociala kontakter on suoritettava ennen tätä opintojaksoa. Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen opiskelun, se edellyttää häneltä hyvää ruotsin kielen taitoa ja hyviä itsensäjohtamisen ja ajan hallinnan taitoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset esitykset ja suullinen koe 50%, kirjalliset tehtävät ja kirjallinen tentti 50%, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.