Siirry suoraan sisältöön

Termodynamiikka ja virtausmekaniikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6015-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Luostarinen
  • Aki Summanen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ryhmät

  • IRAS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aihepiiriin kuuluvia yleisiä lainalaisuuksia yksinkertaisten ongelmien matemaattiseen ratkaisemiseen
- osaa käyttää opittuja lainalaisuuksia yksinkertaisien laboratoriomittausten suunnitteluun ja osaa toteuttaa kyseiset mittaukset sekä niihin liittyvät laskut ja tulosten analysoinnin.

Sisältö

Lämpöopin perusteet: asteikot, lämpölaajeneminen. Lämpöenergia, lämpökapasiteetti, latentti lämpö. Lämmön siirtyminen: Johtuminen, konvektio, säteily. Fluidien statiikkaa: paine, hydrostaattinen paine, noste. Virtausoppia: tilavuusvirta ja bernoullin yhtälö. Kitkalliset virtaukset ja painehäviö. Kostea ilma, mollier. Laboratorioharjoituksia.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus ja etäluennot

Oppimateriaalit

Suvanto, K: Tekniikan fysiikka 1 (Edita), ISBN 9789513738426

Opetusmenetelmät

Etäluentoja, harjoitustehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Opinnon aikana tehdään myös 2 välikoetta sekä palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoa on mahdollisuus uusia kaksi kertaa EXAM-tenttijärjestelmässä 15.5. - 18.8..2023 välisenä aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus (luennot ja harjoitukset), itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät, laboratoriot ja raportti, kokeet. Yhteensä 108 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet ja/tai lopputentti
Arvioitavat harjoitteet
Laboratorioharjoitukset (läsnäolo + raportit), arviointi Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu suorituksia tai hänen suorituksensa eivät täytä tyydyttävän tason kriteerejä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan (1-2) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä matemaattisia käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.

Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän arvosanan (3-4) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia aihepiirin ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista perustehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan (5) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana käsiteltyjä lainalaisuuksia, termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Opiskelija osaa mallintaa ja ratkaista fysikaalisia ongelmia matemaattisin keinoin. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan itsenäisesti uusissa tehtävissä ja tilanteissa.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita fysikaalisten suureiden määrittämiseksi laboratorio-olosuhteissa ja toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä.