Siirry suoraan sisältöön

Algebra ja geometria (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6007-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Pekka Kosunen

Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • IRAS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2022

Pienryhmät

  • Pienryhmä A
  • Pienryhmä B

Tavoitteet

- osaa lukea matemaattista tekstiä
- osaa ratkaista yhtälöitä
- osaa geometrian peruslainalaisuudet
- hallitsee vektorilaskennan ja matriisilaskenna perusteet
- osaa käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa

Sisältö

lausekkeiden sievennys, yhtälöt, yhtälöryhmät, verrannollisuus, prosenttilaskenta, sini- ja kosinilause, vektorilaskentaa, logaritmi- ja eksponenttifunktiot, trigonometriset funktiot

Aika ja paikka

Ensimmäisen opiskeluvuoden syksy: 22.8.-16.12.2022

Oppimateriaalit

• Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita, ISBN 978-951-37-6352-7.
• Opettajan materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Etäluentoja, harjoitustehtäviä sekä itsenäistä opiskelua oman alan sovelluksissa hyödynnettävistä algebran ja geometrian menetelmistä. Opinnon aikana tehdään myös 2 välikoetta sekä mahdollisesti palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan oppitunneilla kurssin aikana. Loppukoe joulukuussa 2022 työjärjestyksen mukaan. Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.5.2023 asti. Uusintakokeista ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella joulukuussa 2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Etäluentoja 14 tuntia
• Itsenäistä opiskelua 56 tuntia
• Yhteensä 70 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu välikokeisiin. Jos pistemääräsi on
• alle 30 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 30 % - 43 % maksimista: arvosana 1,
• 44 % - 57 % maksimista: arvosana 2,
• 58 % - 71% maksimista: arvosana 3,
• 72 % - 85 % maksimista: arvosana 4 ja
• 86 % - 100 % maksimista: arvosana 5.

Hylätty (0)

Tyydyttävän osaamisen kriteerit ovat jääneet toteutumatta, jolloin puutteita on sekä algebran ja geometrian käsitteissä että perustiedoissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• Osaat käyttää keskeisiä/yksittäisiä algebran ja geometrian käsitteitä sekä osoitat hallitsevasi osaamisalueen perustiedot.
•Osaa toimia yksinkertaisia algebran ja geometrian ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toimintasi voi olla hapuilevaa.
• Osaat toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista algebran ja geometrian perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• Osaat käyttää johdonmukaisesti algebran ja geometrian käsitteitä sekä osoitat hallitsevasi osaamisalueen perustiedot.
• Osaat valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia algebran ja geometrian ongelmia.
• Osaat ratkaista algebran ja geometrian perustehtäviä ja osaat arvioida omaa osaamistasi.
• Osaat soveltaa osaamistasi perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• Osaat käyttää algebran ja geometrian termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
• Osaat mallintaa yksinkertaisia algebran ja geometrian ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.
• Osaat soveltaa algebran ja geometrian osaamistasi erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.