Siirry suoraan sisältöön

Digimarkkinoinnin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7225-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Lotta Lilja

Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ja mahdollisuuksista yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin. Opiskelija ymmärtää datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa. Opiskelija ymmärtää, miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien ja viestien valintaan.

Sisältö

1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto.
2. Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku.
3. Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet
4. Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
5. Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Aika ja paikka

Verkko-opintoina

Oppimateriaalit

Annetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina ja suorittaminen edellyttää verkkoluentojen kuuntelua, kurssimateriaalien itsenäistä läpikäymistä.
Opintojakso toimii johdantona seuraaville digimarkkinoinnin opintojaksoille.

Kurssin aiheet:
1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto.
2. Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku.
3. Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet.
4. Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
5. Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Kunkin osion aikana tutustut aiheeseen liittyvään aineistoon itsenäisesti ja teet ja palautat annetut tehtävät (5 tehtävää)
Kurssin suorittamiseen kuuluu lisäksi verkkotentti sekä koko opintojakson kattava oppimispäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa n 130 h työmäärää

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvoidaan koko opintojakson sisällöstä tehtävän oppimispäiväkirjan perusteella. Lisäksi on hyväksyttävästi suoritettava opintojakson osiokohtaiset tehtävät sekä läpäistävä Moodle -tentti.

Hylätty (0)

Opiskelijan ymmärryksessä digitalisaation vaikutuksista liiketoimintaan ja markkinointiin on puutteita eikä hän ymmärrä aihetta kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen eivät ole hallussa. Annetut tehtävät on palautettu myöhässä tai ei lainkaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää osittain digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin, mutta aiheen kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa on vielä puutteita. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen on osittain hallussa. Opiskelija osaa arvioida esittää joitain toteutustapoja ja ratkaisuja digimarkkinoinnin haasteisiin.

Opiskelija osaa tuottaa raportin tehtävästään, mutta jäsentelyssä on parantamisen varaa. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää hvyin digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin. Hän osaa analysoida aihetta kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen ovat hyvin hallussa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja perustellusti erilaisia toteutustapoja ja ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta käytäntöön.

Opiskelija osaa tuottaa jäsennellyn ja muotovaatimukset täyttävän raportin tehtävistään. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää laajasti digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin. Hän osaa analysoida aihetta monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen on hallussa erinomaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja perustellusti erilaisia toteutustapoja ja ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta käytäntöön.

Opiskelija osaa tuottaa jäsennellyn, kieliasullisesti erinomaisen ja muotovaatimukset täyttävän raportin tehtävistään. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Esitietovaatimukset

Lähtötasovaatimuksena on markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.