Siirry suoraan sisältöön

Teräsrakenteet 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7190-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Arto Haaranen

Vastuuopettaja

Arto Haaranen

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee tyypillisten rakenneterästen materiaaliominaisuudet
- tuntee tyypilliset terästuotteet
- osaa mitoittaa tavanomaisia kantavia teräsrakenteita

Sisältö

Ydinaines
- EC3 (SFS-EN1993-1-1 ja SFS-EN-1993-1-8)
- Teräs rakennusmateriaalina (sis. ruostumattomat teräkset)
- Terästuotteet
- Tyypilliset rakenneratkaisut
- Vauriomekanismit teräsrakenteissa
- Poikkileikkausluokat
- Poikkileikkausten kestävyys poikkileikkausluokissa 1, 2 ja 3.
- Nurjahdus (SFS-EN 1993-1-1, kohta 6.3.1 Vakiopoikkileikkauksiset puristetut
sauvat)
-Tyypilliset ruuvi- ja hitsiliitokset (SFS-EN 1993-1-8)
- Jäykistys
- Kiepahdustuenta
- Rakenneanalyysin perusteet: Epätarkkuudet ja toisen kertaluvun vaikutusten
tunnistaminen (yksinkertaiset pilari-palkki -rakenteet ja kehät)
- Käyttörajatilamitoitus (taipuma ja sivusiirtymät)

Täydentävä tietämys
- Laatuluokan valinta (iskusitkeysluokka)
- Hallirakennuksen detaljit
- Liitosten mitoitus (SFS-EN 1993-1-8,komponenttimenetelmä)
- Käyttöikämitoitus
- Korroosiosuojaus
- Toteutusluokat
- Asennus

Erityistietämys
- Kiepahdus
- Palomitoitus
- Lommahdus, poikkileikkausluokan 4 merkitys

Oppimateriaalit

Moodlessa ja tunneilla jaettu aineisto.

Opetusmenetelmät

Teräsrakenteiden mitoituksen perusopinnot. Lähiopetus ja tuntiharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1.Tentti huhtikuussa 2023
2.Tentti 01.06.2023 (RAK-TATE yhteinen tenttipäivä)
3.Tentti syyskuussa 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op (133h)
- Lähiopetus 55 h
- Itseopiskelu 28 h
- Harjoitustyö 50 h

Sisällön jaksotus

Harjoitustöiden palautus ennen tenttiä!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Tentissä testataan opintojakson ydinsisällön omaksumista ja harjoitustyössä opiskelija voi osoittaa osaamisensa ydinsisällön lisäksi myös täydentävän tietämyksen osalta.

Hylätty (0)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Esitietovaatimukset

- LTR6006 CAD-suunnittelu ja mallinnus (3op)
- LTR6046 Materiaali- ja valmistustekniikka (3op)
- LTR6045 Statiikka (5op)
- LTR6052 Lujuusoppi (5op)
- LTR6053 Rakennesuunnittelun perusteet (3op)