Siirry suoraan sisältöön

Talouden ohjaus ja raportointi, LTLNS20T (6 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7055-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 03.03.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Pekka Sivonen

Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät

  • LTLNS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation sekä talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata yrityksen taloutta osana toiminnanohjausta. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.

Sisältö

Yrityksen talouden ohjaaminen
Investoinnit
Tulosyksikkölaskenta
Budjettien laatiminen
Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi
Tavoitekustannuslaskenta
Toimintolaskenta
Tasapainotettu mittaristo ja raportointi

Aika ja paikka

Tammi-maaliskuu Wärtsilä-kampus (moodle collaborate)

Oppimateriaalit

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.: Johdon laskentatoimi. Edita
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro
Niskanen, J. & Niskanen, M.: Tilinpäätösanalyysi. Edita

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yrityksen toiminnan ja talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet sekä taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloutta osana yrityksen johtamista. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, osaa suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.

Opintojakson sisältö: yrityksen talouden ohjaus osana yrityksen toiminnan ohjausta, yrityksen analysointi pk-yrityksen näkökulmasta ja tunnuslukujen laskenta ja niiden käyttö, investointilaskenta ja investointilaskentamenetelmät, tulosyksikköohjaus ja -laskenta, standardikustannuslaskenta, tavoitekustannuslaskennan perusteet, budjetointi osana yrityksen suunnittelua ja tarkkailua, budjetit ja budjettien laatiminen, hinnoittelumenetelmät ja hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, toimintalaskennan soveltaminen ja toimintojohtaminen osana johtamisjärjestelmää, tasapainotettu mittaristo ja käytettävät mittarit sekä toiminnan raportointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tentti on opintojakson opetuksen päätymisen jälkeen. Uusimiskerrat ovat EXAMissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 160 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 100 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 59 h, arviointi ja palaute 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn, harjoitustehtävien palautuksiin sekä tenttiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 10 %, tehtäväpalautusten 60 % (tehtävillä on erilaiset painokertoimet) ja tentin 30 %.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä, ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista) tai hyväksyttyä tenttisuoritusta ei ole.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.