Siirry suoraan sisältöön

Budjetointi ja raportointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6041-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Pekka Sivonen

Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät

  • LLNS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
- budjetoinnin merkityksen organisaation taloussuunnittelun osana
- tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa

Opiskelija osaa
- jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin

Sisältö

Budjetointi osana taloussuunnittelua. Toiminnan suunnittelu ja talousbudjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit. Budjettityypit. Raportointi toiminnan ohjaamisen työkaluna. Taloudellisen tiedon jalostaminen eri käyttötarkoituksiin (raporttityypit, tunnusluvut).

Aika ja paikka

Tammi-helmikuu, Wärtsilä-kampus / Moodlen Collaborate

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaalia ja tehtävät on jaettu moodlessa ja kirjallisuutena on
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.: Johdon laskentatoimi. Edita tai
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjaamisessa taloussuunnittelun osana sekä tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa.
Opiskelija osaa jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin.
Opintojakson sisältö
Budjetointi osana taloussuunnittelua:
- toiminnan suunnittelu ja talous
- budjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit
- budjettityypit (kiinteä, tarkistettu, rullaava, liukuva) sekä
Raportointi toiminnan ohjaamisen työkaluna:
-taloudellisen tiedon jalostaminen eri käyttötarkoituksiin (raportti-tyypit, tunnusluvut)
-tasapainotettu mittaristo
Luennoilla käydään läpi käsiteltävän aihepiirin keskeinen sisältö ja harjoitustunneilla tehdään luennoilla käsitellyn aihepiirin mukaisia tehtäviä pääsääntöisesti Excel-taulukkolaskentaohjelmalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 50 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 29 h, arviointi ja palaute 1 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn sekä harjoitustehtävien palautuksiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 20 % ja tehtäväpalautusten 80 %. Tehtävillä on erilaiset painokertoimet

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä tai ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.