Siirry suoraan sisältöön

International Business Communication (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6031-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 28.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kirsi-Marja Toivanen
  • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

1. Opiskelija tunnistaa oman viestintä- ja kielitaitonsa vahvuudet ja kehittämistarpeet.
2. Opiskelija tunnistaa viestintätilanteen, -kumppanin, -kulttuurin ja -välineen vaikutuksen vuorovaikutusprosessiin ja osaa mukauttaa omaa puhettaan ja kirjoitustaan näihin sopivaksi.
3. Opiskelija osaa kommunikoida ammattimaisesti, luontevasti ja tehokkaasti tavallisissa liike-elämän viestintätilanteissa.
4. Opiskelija osaa kirjoittaa jäsenneltyjä, vaikuttavia ja oikeakielisiä sähköpostiviestejä ja liikekirjeitä.
5. Opiskelija osaa toimia vuorovaikutteisesti sekä kasvokkain että verkonvälityksellä tapahtuvissa asiakaspalvelutilanteissa
6. Opiskelija hallitsee kokouksiin ja neuvotteluihin liittyvän peruskielen ja pystyy osallistumaan englanninkielisiin kokouksiin.

Sisältö

Puhelinviestintä, liikekirjeet ja sähköinen viestintä
Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja nonverbaali viestintä
Puheet ja esitykset (ml. esittelyt messuilla)
Kokoukset ja liikeneuvottelut
Sosiaalinen kanssakäyminen ja tapakulttuurit eri maissa

Oppimateriaalit

Kurssikirja:Niskanen, T.; Vetter, J. & Urbom, R. 2008. Business Express. Helsinki: WSOY.Moodle-materiaalit

Opetusmenetelmät

Ryhmä: LTLNS19C

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on suorittanut saman laajuisen ja sisältöisen opintojakson toisessa korkeakoulussa, hän voi hakea korvaavuutta Pepissä.

Jos opiskelijalla on kansainvälisessä työelämässä tai muulla tavoin hankitut, vähintään B2-tasoiset enganninkieliset viestintävalmiudet, hän voi suorittaa opintojakson AHOT-näytöllä. Näyttöön tulee sisällyttää sekä kirjallisen että suullisen liikeviestinnän osiot, ml. kokous- ja neuvottelutaidon näytöt. AHOT-näytöstä tulee keskustella opintojakson opettajan kanssa ja se edellyttää opettajan hyväksynnän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 80 tuntia jakaantuu seuraavasti:
Lähiopetus, luennot ja verkossa tapahtuva (yhtäaikainen) viestintä ja harjoittelu 24 h.
Itsenäinen ja pari- tai ryhmätyöskentely oppimistehtävien (portfolion) ja itseopiskeluaineistojen parissa, 52 h.
Arviointi ja palaute 4 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullisen viestintätaidon näytöt (tallenteet ja/tai tunnilla annettavat näytöt ja suullinen koe) 40%
Kirjallisen liikeviestinnän portfolio 40%
Jatkuva näyttö 20%

Hylätty (0)

Opiskelija ei tuota riittävästi näyttöjä arviointia varten.

Opiskelijan englanninkielisessä viestinnässä ilmenee sellaisia (sisällöllisiä, tyylillisiä, sanastollisia tai kieliopillisia) puutteita, etteivät kirjalliset tai suulliset viestit välity ymmärrettävästi kohdeyleisölle.

Opiskelijan panos oman viestintätaitonsa kehittämiseen on puutteellinen, mm. poissaolojen ja palautusten myöhästymisen takia. Hän ei myöskään ota vastuuta ryhmässä toimimisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy kommikoimaan tarvittavat sisällöt selkeästi, tarkasti ja ammattimaisesti useimmissa rutiininomaisissa ja joissakin hieman vaativimmissa liike-elämän tilanteissa.

Hän tuottaa tekstiä ja puhetta, jota on helppo seurata ja ymmärtää. Hänen ääntämisensä ja artikulaationsa on selkeää ja hän sekä ymmärtää, että osaa käyttää tilanteen vaatimia ammatillisia käsitteitä ja fraaseja.

Hän ymmärtää eroja puhutun ja kirjoitetun kielen välillä ja osaa käyttää ammatillista ja kohteliasta viestintätyyliä kommunikoidessaan englanniksi. Hänen kirjallinen kielensä ei sisällä toistuvia kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Hän noudattaa kansainvälisen liikeviestinnän konventioita.

Opiskelija ymmärtää kulttuuristen, sosiaalisten ja tilanteisten tekijöiden vaikutuksen kansainväliseen viestintään ja osaa sopeuttaa omaa viestintätyyliään, jotta kanssakäyminen on mahdollista.