Siirry suoraan sisältöön

Kontakta Norden, virtuaali LLNS21A ja B (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6023-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Väistö

Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät

  • LLNS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn ja osaa kertoa työstään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• kulttuurierot
• talous- ja liike-elämän perussanasto ja tekstit

Aika ja paikka

Moodle

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Virtuaalitoteutus 81h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen ja suullinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaalitoteutus 81h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Virtuaalitoteutuksen suorittaminen Moodlessa, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kirjallinen ja suullinen koe.