Siirry suoraan sisältöön

Viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6033-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Suomalainen

Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuksiaan suullisessa viestinnässä ja osaa laatia tyylillisesti ja kielellisesti asian- ja tilanteenmukaisia esityksiä. Opiskelija arvioi opintojakson aikana omaa viestijäkuvaansa puhujana ja osallistuvana ryhmän jäsenenä. Opiskelija osaa laatia rakenteellisesti ja kielellisesti Karelia-amk:n raportointiohjeen mukaisen opinnäytetyöraportin.

Sisältö

- Erilaisia puheviestintätilanteita omalta ammattialalta; esimerkiksi työelämän asiapuheet, viestintä palavereissa, kokouksissa ja neuvotteluissa (valmisteltuja esityksiä), argumentointi- ja keskustelutaidot, monikulttuuristuvan viestintäympäristön piirteitä
- Palautekeskusteluihin osallistuminen
- Kerrataan raportin rakenteesta, lähteiden käytöstä, referoinnista, tiedonhausta ja oikeinkirjoituksesta esille nousseita asioita ja keskeisiä kysymyksiä

Aika ja paikka

1.1. - 8.3. Wärtsilätalo

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.
Moodlerooms-materiaali.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opiskelija kehittää valmiuksiaan työelämälähtöisesti suullisessa viestinnässä, ja opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan valmiuksia laatia Karelia-amk:n raportointiohjeen mukainen opinnäytetyöraportti. Opiskelija kehittää valmiuksiaan suullisessa viestinnässä ja osaa laatia tyylillisesti ja kielellisesti asian- ja tilanteenmukaisia esityksiä. Opiskelija arvioi opintojakson aikana omaa viestijäkuvaansa puhujana ja osallistuvana ryhmän jäsenenä. Opiskelija osaa laatia rakenteellisesti ja kielellisesti Karelia-amk:n raportointiohjeen mukaisen opinnäytetyöraportin.

Sisältö
Erilaisia puheviestintätilanteita omalta ammattialalta; esimerkiksi työelämän asiapuheet, viestintä palavereissa, kokouksissa ja neuvotteluissa (valmisteltuja esityksiä). Argumentointi- ja keskustelutaidot. Monikulttuuristuvan viestintäympäristön piirteitä. Palautekeskusteluihin osallistuminen. Kerrataan raportin rakenteesta, lähteiden käytöstä, referoinnista, tiedonhausta ja oikeinkirjoituksesta esille nousseita asioita ja keskeisiä kysymyksiä

Luennot ja harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti sopimuksen mukaan opintojakson viimeisillä oppitunneilla tai erikseen maaliskuussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 80 t, mihin sisältyy lähiopetuksiin osallistuminen, osoitettuun opetusmateriaaliin perehtyminen, suullisiin esityksiin valmistautuminen ja esittäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija osaa tuottaa asiakirjoja, mutta selkeitä, pahoja puutteita on havaittavissa sekä kieliasussa että tekstin asemoinnissa. Opiskelija hallitsee heikosti argumentoivan viestinnän perusasiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat heikolla tasolla. Hän toimii ryhmän jäsenen enimmäkseen passiivisesti; hän osallistuu kontaktiopetukseen ilman näkyvää syytä tai perustetta harvakseltaan, noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Läsnäoloprosentti on alle 30 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuottaa asiakirjoja ja raportteja, mutta selkeitä puutteitakin on. Opiskelija tuntee argumentoivaan viestintään liittyvät asiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat tyydyttävällä tasolla. Hän osallistuu kontaktiopetukseen passiivisesti, poissaolojen määrä on huomattava ilman perusteita tai selvää syytä, ja hän noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Hän toimii ryhmän jäsenenä enemmäkseen passiivisesti. Läsnäoloprosentti on vähintään 30 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuottaa laadukkaita raportteja ja perusasiakirjoja. Opiskelija hallitsee hyvin argumentoinnin. Esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat kiitettävällä tasolla. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat hyvällä tasolla, ja hän on valmis johtamaan palaveria tai ryhmää vetäjän roolissa sekä kokouksen puheenjohtajana. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja hänen läsnäolo-% on väh. 60 %. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee hyvin annetut tuntitehtävät. Hän myös toimii tiiminsä jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuottaa laadultaan erinomaisia asiakirjoja ja raportteja. Hänen argumentointi-, esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat kiitettävällä tasolla, ja hän on valmis mm. johtamaan kokousta ja palaveria kokonaan tai toimimaan ryhmän vetäjänä. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja yritteliäästi, noudattaa aikatauluja ja tekee huolellisesti ja ajallaan annetut tuntitehtävät. Hän toimii ryhmänsä jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Läsnäoloprosentti oppitunneilla on väh. 80 %!