Siirry suoraan sisältöön

Svenska för maskiningenjörer (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6032-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota sekä tuotteita ja palveluja mm. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja. Hän osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa ruotsin kielellä ja laatia niissä vaadittavat dokumentit. Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä.

Sisältö

- Oman alan yrityksen/organisaation projektin esittely
- Pohjoismaiseen yrityselämään perehtyminen
- Messut
- Kokoukset ja neuvottelut
- Konetekniikkaan liittyvät ruotsinkieliset materiaalit
- Liikekirjeet

Aika ja paikka

Lähiopetus Wärtsilä-talo ja Moodlen Collaborate 12.9-30.11

Oppimateriaalit

Tolkki,J, Öhman M. Perspektiv, Svenska för högskolestudenter. SanomaPro 2016. ISBN 978-052-63-4187-3 oman alan verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota ja tuotteita ja palveluja mm. messuilla suullisesti ja kirjallisesti.Hän osaa toimia kokouksissa ruotsin kielellä ja laatia niissä vaadittavat dokumentit. Opiskelijaa syventää oman alan ammattisanaston osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä. Opiskelija osaa käyttää passiivia ja partisiippeja. Opiskelija tietää, mitä eroavaisuuksia ruotsalaisessa ja suomalaisessa työelämäkulttuurissa on.
Lähiopetus/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suullinen esitys, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset menetelmät, pelillisyys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson harjoitustöiden, sekä kirjallisen ja suullisen kokeen ajankohta löytyvät opintojakson Moodle-ympäristön ryhmäkohtaisesesta aikataulusta. Kirjallisen tentin uusinta exam-tenttiakvaariossa. Tentti on auki jatkuvasti. Suullisesta kokeesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojaksoon sisältyvä suullisen esityksen, kirjallisen ja suullisen kokeen ajankohta sovitaan silloin erikseen. Kirjallinen koe suoritetaan tuolloin Exam-tenttiakvaariossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Ryhmätyöskentely 10 h
Oppimistehtävät 10 h
Itsenäinen tiedonhankinta 9 h
Arviointi ja palaute 1h

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisällön jaksotus löytyy opintojakson Moodleroomsissa olevasta aikataulusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Sociala kontakter opintojakso suoritettava ennen tätä opintojaksoa. Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen opiskelun , se edellyttää häneltä hyvää ruotsin kielen taitoa ja hyviä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taitotasokuvaukset ja osaamiskuvaukset ammattikorkeakouluille, kirjalliset oppimistehtävät ja kirjallinen koe 50%, suulliset oppimistehtävät ja suullinen koe 50%, itsearviointi , aktiivinen osallistuminen lähitunneille.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.