Siirry suoraan sisältöön

Sociala kontakter i arbetslivet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6019-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa itsestään, työstään ja koulutuksestaan. Hän osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Hän tutustuu omaan alaansa ja ymmärtää, millaista ruotsin kielen osaamista työelämässä tarvitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan ajankohtaisia ja oman alan ruotsinkielisiä medioita ja referoimaan niitä. Opiskelija pystyy itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan ja hän osaa käyttää oman alan perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita työelämätilanteissa.

Sisältö

- Itsestä, työstä ja opinnoista kertominen
- Småprat
- Puhelin-, sähköposti-, asiakaspalvelu- ja opastamistilanteet
- Oman alan perussanasto
- Ruotsin kielen rakenteiden vahvistaminen
- Ajankohtaisten ja oman alan medioiden seuraaminen
- Työelämäkontaktien luominen
- Referointi ja raportointi

Aika ja paikka

Karelia ammattikorkeakoulu, Wärtsilä-talo 5.9.2022-25.11.2022

Oppimateriaalit

Tolkki, j., Öhman M., Perspektiv Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro.Helsinki. ISBN-978-63-4187-3.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kertoa itsestään, työstään ja opinnoistaan ja hän osaa kommunikoida suullisissa työelämätilanteissa. Hän tutustuu omaan alaansa ja ymmärtää, millaista ruotsin kielen osaamista työelämässä tarvitaan. Hän pystyy seuraamaan ajankohtaisia ja oman alan medioita ja referoida niitä. Opiskelija pystyy itsenäiseen opiskeluun ja tiedon hankintaan ja hän osaa käyttää oman alansa perussanastoa ja kieliopillisia rakenteita työelämätilanteissa.
Lähiopetus/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, parityö, tiimityö, toiminnallinen oppiminen, pelillisyys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin sekä suullisen esityksen tarkempi ajankohta löytyy opintojakson Moodlerooms-ympäristössä olevasta aikataulusta. Kirjallisen tentin uusiminen Exam-tenttiakvaariossa lukuvuoden 2022-2023 aikana. Sekä kirjallinen että suullinen tentti pidetään opintojakson lopussa ja niitä voi uusia kaksi kertaa. Suullisen tentin uusiminen sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodelympäristössä Sociala kontakter_verkko2022 opintojaksolla. Suullinen esitys ja suullinen koe pidetään opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Kirjallinen koe tentitään Exam-tenttiakvaariossa.
Opiskelijan kannattaa valita tämä toteutus, mikäli hän ei pysty osallistumaan lähitapaamisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitapaamiset 30 h
Ryhmätyöskentely 8 h
Oppimistehtävät 14 h
Itsenäinen tiedonhankinta 10 h
Arviointi ja palaute 2

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta:
1) Itsestä, koulututuksesta ja työstä kertominen, työn haku
2) Itsestä koulutuksesta kertominen Työympäristö, työtehtävät ja työssä viihtyminen
3) Työelämän kirjalliset ja suulliset viestintätilanteet

Opintojakson aikana pidetään sanakokeita ja opintojakson lopussa kirjallinen ja suullinen tentti.
Sisällön tarkempi jaksotus löytyy opintojakson Moodlerooms-ympäristössä olevasta aikataulusta

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla taitotaso B1 opintojaksolle tullessaan. Mikäli opiskelijan taitotaso on tätä alempi,on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa ruotsin kielen kertaavat opinnot ennen Sociala kontakter i arbetslivet opintojaksoa, esim. suorittamalla Svensk klinik Rautalankaruotsia opintojakson.
Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen verkkototeutuksen, hänellä tulee olla hyvät kielelliset valmiudet, ajanhallintataidot ja itsensä johtamisen taitoa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana ovat ruotsin suulliset ja kirjalliset taitotasokuvaukset.

Opintojakson suorittamisen kriteerit:

Jos opiskelija osallistuu lähitoteutukseen, 100% osallistuminen lähitapaamisiin
Kaikkien harjoitustehtävien/kotitehtävien /palautusten suorittaminen
Sanakokeiden keskiarvo vähintään 1.
Kirjallisen ja suullisen kokeen suorittaminen vähintään arvosanalla 1
Suulilsen esityksen arvosana vähintään 1

Hylätty (0)

Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1. Opiskelija ei ole osallistunut lähitapaamisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti