Siirry suoraan sisältöön

Professional Communication in English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6012-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Liisa Sandvall
  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa argumentoida ja perustella mielipiteitään ja keskustella jokapäiväisissä insinöörin työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia englannin kielellä teknisen suunnitteluprosessin eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa kuvailla ja esitellä konetekniikan prosesseja englanniksi. Opiskelija osaa toimia oman ammattialan messuilla englanniksi. Opiskelija osaa toimia konetekniikkaprojekteissa englannin kielellä (esim. raportointi ja mahd. kokoukset).

Sisältö

Sisältö
- Muodollisen ja akateemisen kielen piirteet englannissa
- Oman alan tekstit
- Tiivistelmä
- Prosessikuvaukset tekniikan alalla
- Suulliset esitykset, graafisten esitysten kuvailu
- Yrityssanastoa, prosessisanastoa, projektisanastoa
- Liikeviestintä tekniikan alalla
- Kokousviestintä työssä
- Raportointi suullisesti ja kirjallisesti
- Vakuuttava kieli ja argumentointi
- Asiakaspalvelu
- Projektiviestintä

Aika ja paikka

Wärtsilä

Oppimateriaalit

Isaacs, Pesso, Rasimus, Rönkä: Engineer your English. Edita (2014 tai uudempi painos)
Opettajan ilmoittama materiaali, Moodlen kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija syventää ammattienglannin taitojaan. Hän hallitsee opintojakson suoritettuaan seuraavat:
Insinöörin ammattiviestinnän pääaiheet englannin kielessä, projektiviestintä, tiimiviestintä ja raportointitaidot suullisesti ja kirjallisesti, kokoukset ja argumentointi, prosessikuvaus, taulukoiden ja graafien kuvaus, tieteellisen ja teknisen englannin lukeminen ja tekstin arvioimis- ja tiivistämistaidot. Akateemisen englannin perustaidot. Muodollinen ja akateeminen kieli. Yritysviestintä kuten osto-ja myyntiviestit, messutilanteet, asiakaspalvelu ja yritysesittely, suullinen esitys ja viestinnän tukeminen
nonverbaalien keinojen avulla. Oman alan tekstit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sanastotestejä opintojakson aikana Moodlessa.
Suullinen ja kirjallinen näyttö harjoitustöiden ja osallistumisen perusteella. Mahdollinen lopputentti opintojakson lopussa, jolloin myös
kaksi uusintakertaa, tai suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt opintojakson aikana. Tentistä sovitaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisen ja kulttuurienvälisen viestinnän aiheiden integrointi työskentelyyn ja kannustus kansainvälisyyteen. Opintojakso tarjolla myös vaihto-opiskelijoille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija ehdottaa ahotointitapaa. Taitotaso vähintään B2 suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Aiemmin hankittu osaaminen ja sen alakohtaisuus tulee osoittaa ja todistaa. (alakohtaisuus: konetekniikan ammattikieli)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 28-30 itsenäinen työ 36h, harjoitustyöt ja palaute 14h. Yht.
80h työtä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5,
suullinen ja kirjallinen viestintä ja aiheiden ymmärtäminen.
Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen lähiopetuksessa ja moodlessa, mahdolliset tentit /Näyttö