Siirry suoraan sisältöön

Pientalon LVIS-suunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6065-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Antti Kontkanen
  • Heli Partanen

Vastuuopettaja

Antti Kontkanen

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Pientalon LVI-suunnittelu, ohjelmistona CADS HEPAC- opiskelija tuntee Rakennuslain ja Rakentamismääräyskokelman keskeiset sisällöt.- opiskelija huomioi rakennusalan viranomaismääräykset suunnittelutyössään.- opiskelija osaa suunnitella ja dokumentoida pientalon LVI-suunnitelmat rakentajan käytettäviksi.

Sisältö

Lämmitysjärjestelmän mitoitus ja piirto- tehontarpeen laskenta- putkiston painehäviöt- putkiston mitoitus ja piirto- säätöventtiilin mitoitus- pumpun ja paisunta-astianmitoitusVesi- ja viemärijärjestelmän mitoitus ja piirto- paineen riittävyys- putkiston mitoitus ja piirto- virtaamatarkasteluIlmastointijärjestelmän mitoitus ja piirto- painehäviölaskelmat- päätelaitteiden valinta- ilmastointikanavien ja -koneen mitoitus- virtaama- ja äänitarkastelu

Oppimateriaalit

LVI-mitoituksen oppikirja, Lehkonen, Harju, CADS HEPAC-opas
Sähköinfo Oy, Sähköasennukset 1-4, STUL ry
Sähköinfo Oy, D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, STUL ry.
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset.
ST-kortisto.
Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi osaat huomioida rakennusalan viranomaismääräykset suunnittelutyössä. Osaat myös suunnitella ja dokumentoida pientalon LVIS-suunnitelmat rakentajan käytettäviksi.

Opintojakson sisältö:
- lämmitysjärjestelmän mitoitus ja suunnittelu pientaloon
- vesi- ja viemärijärjestelmän mitoitus ja suunnittelu pientaloon
- ilmanvaihtojärjestelmän mitoitus ja suunnittelu pientaloon
- sähköjärjestelmän mitoitus ja suunnittelu pientaloon

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:
· Luennot 44 h, lasku- ja suunnitteluharjoitukset 33 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h
· Yhteensä 107 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi muodostuu LVI- ja S-suunnitelman arvosanoista.

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita. Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita. Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa. Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä. Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa. Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.