Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijaviestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6042-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Suomalainen

Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät

  • LTHNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja pystyy johtamaan tavoitteellisen keskustelun. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä ja osaa raportoida tekemiään tutkimuksia ja selvityksiä ammattialansa tutkimusperinteen mukaisesti.

Sisältö

Tiimityöskentely, kokoukset ja neuvottelut. Työnhakuasiakirjojen päivitys. Oman osaamisen kehittäminen perehtymällä johonkin ammattialan erikoiskysymykseen ja aiheesta laadittu puhe-esitys. Opinnäytetyöhön liittyvät asiat.

Aika ja paikka

7.1. - 8.3. Wärsilä-talo.

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opiskelija osaa toimia työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja pystyy johtamaan tavoitteellisen keskustelun. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä ja osaa raportoida tekemiään tutkimuksia ja selvityksiä ammattialansa tutkimusperinteen mukaisesti.

Sisältö
- Tiimityöskentely, kokoukset ja palaverointi.
- Työnhakuasiakirjojen päivitys.
- Oman osaamisen kehittäminen perehtymällä johonkin ammattialan erikoiskysymykseen ja aiheesta laadittu puhe-esitys.
- Opinnäytetyöhön liittyvät asiat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti viimeisillä kontaktitunneilla. Uusintatentti kertaalleen maaliskuussa ja huhtikuussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 32 t, itsenäistä työskentelyä 45 t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitustehtävät ja lopputentti.

Hylätty (0)

Opiskelija osaa tuottaa asiakirjoja, mutta selkeitä, pahoja puutteita on havaittavissa sekä kieliasussa että tekstin asemoinnissa. Opiskelija hallitsee heikosti argumentoivan viestinnän perusasiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat heikolla tasolla. Hän toimii ryhmän jäsenen enimmäkseen passiivisesti; hän osallistuu kontaktiopetukseen ilman näkyvää syytä tai perustetta harvakseltaan, noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Läsnäoloprosentti on alle 30 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuottaa asiakirjoja ja raportteja, mutta selkeitä puutteitakin on. Opiskelija tuntee argumentoivaan viestintään liittyvät asiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat tyydyttävällä tasolla. Hän osallistuu kontaktiopetukseen passiivisesti, poissaolojen määrä on huomattava ilman perusteita tai selvää syytä, ja hän noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Hän toimii ryhmän jäsenenä enemmäkseen passiivisesti. Läsnäoloprosentti on vähintään 30 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuottaa laadukkaita raportteja ja perusasiakirjoja. Opiskelija hallitsee hyvin argumentoinnin. Esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat kiitettävällä tasolla. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat hyvällä tasolla, ja hän on valmis johtamaan palaveria tai ryhmää vetäjän roolissa. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja hänen läsnäolo-% on väh. 60 %. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee hyvin annetut tuntitehtävät. Hän myös toimii tiiminsä jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuottaa laadultaan erinomaisia asiakirjoja ja raportteja. Hänen argumentointi-, esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat kiitettävällä tasolla, ja hän on valmis mm. johtamaan kokousta ja palaveria kokonaan tai toimimaan ryhmän vetäjänä. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja yritteliäästi, noudattaa aikatauluja ja tekee huolellisesti ja ajallaan annetut tuntitehtävät. Hän toimii ryhmänsä jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Läsnäoloprosentti oppitunneilla on väh. 80 %!