Siirry suoraan sisältöön

Svenska för husteknik (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTH6038-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • ITNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota ja tuotteita ja palveluja mm. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja. Hän osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa ruotsin kielellä ja laatia niissä vaadittavat dokumentit. Opiskelijaa syventää oman alan ammattisanaston osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä.

Sisältö

Oman alan yrityksen/organisaation projektin esittely, pohjoismaiseen yrityselämään perehtyminen, messut, kokoukset ja neuvottelut, talotekniikan materiaalit, liikekirjeet.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus, 23.10-30.11

Oppimateriaalit

Tolkki, Öhman, Perspektiv svenska för högskolestudenter. 2016 Sanoma Pro Oy. Helsinki.ISBN 978-952-63-4187-3

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota ja tuotteita ja palveluja mm. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja. Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä.
Lähiopetus/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja esitykset, parityö/ryhmätyö, toiminnallinen oppiminen, pelillisyys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin ajankohdat löytyvät oppimisalustalta löytyvästä opintojakson aikataulusta. Kirjallisen tentin uusinta Exam-tenttiakvaariossa. Molempi tenttejä on mahdollista uusia kaksi kertaa. Opiskelijan on suoritettava opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitustyöt ennen tentteihin osallistumista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojaksoon sisältyvä suullinen esitys ja suullinen koe pidetään opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Kirjallinen koe suoritetaan exam-tenttiakvaariossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 20h
Ryhmätyöskentely 8h
Oppimistehtävät 15h
Itsenäinen tiedonhankinta 10h
Arviointi ja palaute 1h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä tapaamiskerralla. Aikataulusta löytyvät viikottaisen ohjelman lisäksi harjoitustöiden palatusajankohdat ja kirjallisen ja suullisen tentin ajankohta

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan tulee suorittaa Sociala kontakter i arbetslivet opintojakso ennen tälle opintojaksolle osallistumista. Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen opiskelun, se edellyttää häneltä hyvää ruotsin kielen taitoa, hyvää itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valtakunnalliset taitotasokuvaukset ja osaamiskuvaukset ammattikorkeakoululle muodostavat arvosanojen perustan. Ne löytyvät opintojakson Moodlesta. Kirjalliset oppimistehtävät ja koe 50%, suulliset oppimistehtävät ja koe 50%. Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneille ja kotitehtävien ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojaksolla myös itse- ja vertaisarviointia.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.