Siirry suoraan sisältöön

Lean (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7025-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Jari Uimonen
  • Jani Kangas
  • Jyri Roihuvuo

Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät

  • LTDNS20
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää Lean Six Sigman toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet.
Opiskelija osaa tunnistaa omassa ympäristössään työprosessien tai toimintatapojen parantamismahdollisuuksia.
Opiskelija osaa toteuttaa tavoitteellisen Six Sigma -projektin.
Projektin aikana opiskelija ratkoo käytännön ongelmia Lean Six Sigma työkalujen avulla.
Opiskelija osaa käyttää Minitab-ohjelmaa mittausdatan analysointiin.

Sisältö

Kehittäminen PDCA-syklissä, ongelmanratkaisu DMAIC-menetelmällä.
Lean- ja SixSigma periaatteet ja työkalujen käyttö kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.
Opintojakson sisältö koostuu standardin SFS13053 mukaisesta sisällöstä.

Aika ja paikka

Opetus 5.9.2022-16.12.2022

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali jaetaan Moodle-opppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset virtuaaliset oppitunnit, jotka tallennetaan. Läsnäolo on-line on suotavaa, mutta ei pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämisprojektin aiheeksi suositellaan valittavaksi todellinen työelämän kehittämiskohde.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 50 h, kehittämisprojekti 50 h, muut oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely 35 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kehittämisprojekti kannattaa käynnistää riittävän ajoissa ja edistää sitä opetuksen tahdissa, kussakin DMAIC-syklin vaiheessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tärkeimpänä arviointikohteena on henkilökohtainen kehittämisprojekti, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Sen lisäksi on suoritettava 5 verkkotenttiä ja 6 Minitab-tehtävää hyväksytysti.

Hylätty (0)

Kehittämisprojektilla ei saavuteta hyötyä, tai hyödyllisyydestä ei ole tietoa.
Kehittämisprojektin valinnassa tai toteutuksessa ei ole lainkaan otettu huomioon asiakkaita.
Kehittäminen on tapahtunut kaoottisesti.
Juurisyytä ja ratkaisua ei ole löytynyt
Kehittämisprojektin eri vaiheissa ei ole käytetty Leanin ja Six Sigman menetelmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kehittämisprojektilla on ilmeisesti hyödyllisiä vaikutuksia.
Mittaukset tai arviot hyötyjen suuruudesta ovat epämääräisiä tai epäuskottavia.
”Asiakkaan ääni” on mukana, mutta peittynyt prosessin tai organisaation vaatimusten alle.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
Oletettu juurisyy ja ainakin yksi ratkaisu on löytynyt.
Menetelmiä on käytetty yksipuolisesti tai puutteellisesti.
Kehittämisprojektissa ei ole käytetty tilastollista analyysiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kehittämisprojektilla on yhteys organisaation liiketoimintaan ja sen vaikutuksia on mitattu tai arvioitu.
”Asiakkaan ääni” on mukana projektin valinnassa ja toteutuksessa.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
On löydetty useita mahdollisia juurisyitä ja ratkaisuja.
Kehittämisprojektin eri vaiheissa on käytetty niihin sopivia Leanin ja Six Sigman menetelmiä. Menetelmiä on käytetty oikein.
Kehittämisprojektissa on käytetty tilastollista analyysiä esimerkiksi Minitab-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kehittämisprojektia valittaessa on arvioitu sen liiketoiminnallista hyötyä.
Projektille on asetettu selkeät tavoitteet.
Projektin tuloksellisuus on mitattu ja todennettu.
Kehittämisprojektin valinnassa ja toteutuksessa on otettu ensisijaisesti huomioon asiakkaan vaatimukset, odotukset ja toiveet.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
Sen eri vaiheissa on järjestelmällisesti etsitty ja löydetty juurisyitä ongelmiin ja parhaita ratkaisuja niihin.
Kehittämisprojektin eri vaiheissa on käytetty niihin sopivia Leanin ja Six Sigman menetelmiä.
Menetelmiä on käytetty oikein ja oivaltavasti.
Kehittämisprojektissa on hyödynnetty tilastollista analyysiä esimerkiksi Minitab-ohjelmistolla.