Siirry suoraan sisältöön

Kansantalouden perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10014-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Teppo Tarnanen

Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
- kansantalouden keskeisiä ilmiöitä ja talouden toimijoiden (kuluttajta, yritykset, julkinen sektori) välisiä vuorovaikutussuhteita
- hinnan muodostumisen markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen tuloksena
- talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
- kansainvälistymisen ja globalisaation merkityksen Suomen kaltaiselle avoimelle kansantaloudelle, mukaan lukien EU-jäsenyys
- taloudellisen kestävyyden ja ylisukupolvisen vastuullisuuden periaatteet

Opiskelija osaa
- käyttää kansantalouden peruskäsitteistöä oikein
- käyttää kysyntä-tarjonta-kehikkoa
- tunnistaa erilaisia kilpailutilanteita markkinoilla
- tulkita kansantalouden ajankohtaista suhdannetilannetta indikaattoreiden avulla ja arvioida sen merkitystä jonkin toimialan yritysten kannalta
- etsiä tietoa mm. Tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja tutkimuslaitosten tuottamista tilastoista ja ajankohtaisraporteista

Sisältö

Kansantalouden keskeiset mikro- ja makrotaloudelliset ilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet
Markkinoiden toiminta
Kysyntä-tarjonta -analyysi
Talouspolitiikan peiaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
Kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle
Taloudellisen kehityksen kestävyys

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Lisäksi suositellaan jotain uutta tai uudehkoa kansantaloustieteen perusoppikirjaa, esimerkiksi
Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani & Turunen, Jenny (2016 tai uudempi). Globaali kansantalous. Edita
- kirjastossa myös e-kirjana
TAI Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani (2014). Kansantalous. Edita
TAI Pohjola, Matti (2019). Taloustieteen oppikirja. 14. painos. Wsoy
- kirjastossa myös e-kirjana

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin mikro- ja makrotaloudellisiin ilmiöihin, opitaan arvioimaan niiden merkitystä sekä yrityksen että toimialan kannalta sekä käyttämään aiheeseen liittyvää käsitteistöä oikein. Sisältöaiheita mm. markkinoiden toiminta, kysyntä-tarjonta -analyysi, talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka), kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle, taloudellisen kehityksen kestävyys

Opetusmenetelmänä on luennot ja harjoitukset.
Arviointi ryhmätyön tuotoksen perusteella.

Arviointiasteikko

H-5