Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10008-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Olli Hatakka

Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson avulla ymmärrät johtamisen merkityksen erilaisten organisaatioiden, ryhmien ja muiden operaatiokokonaisuuksien toiminnan organisoimisessa, ohjaamisessa ja toteuttamisessa.

Opintojakson jälkeen osaat perustiedot ja -taidot johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn eri osa-alueista, joita ovat muun muassa:
1. (Liike)toimintastrategian toteuttamiseen ja varmistamiseen liittyvät tehtävät
2. Työyksikön johtamiseen liittyvät tehtävät
3. Osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät
4. Rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät tehtävät
5. Työsuhdeasioihin liittyvät tehtävät
6. Haasteelliset ja yllättävät tehtävät
7. Muut johtamisen ja esihenkilötyön tehtävät

Sisältö

Opintojakso etenee vaihekokonaisuuksittain luentojen, harjoitusten ja omaehtoisen työskentelyn vuorotteluperiaatteella. Tehtävien tuloksia ja tuotoksia puretaan ja käsitellään harjoitustapaamisissa.

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden esihenkilö- ja/tai johtamiskokemusta.

Aika ja paikka

Syyslukukausi, Karelia-ammattikorkeakoulu, Wärtsilä-kampus.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeisenä oppikirjana on Esimiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä, Riitta Hyppänen, Edita 2007 - 2013 (julkaisu löytyy myös sähköisesti lainattavana Karelian kirjastosta). Muuna materiaalina käytetään laajasti internetissä olevaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakson pedagogisena menetelmänä käytetään luento- ja lähiopetusta, monimuoto-opetusta, itseopiskelua ja (soveltuvin osin) käänteistä opetusta. Käänteinen opetus (tai käänteinen luokkahuone, engl. flipped classroom t. flipped learning) on monimuoto-opetuksen muoto, jossa käytetään apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja, jolloin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle.
Yleisimmin tämä tehdään antamalla opiskelijoille esitehtäväksi verkossa olevien videoiden (yms.) katsominen ja niihin perustuvien tehtävien tekeminen. Tällä opintojaksolla opiskelijat tekevät paljon omaehtoista pienryhmätyöskentelyä. Lähipäivät toteutetaan erillisen ohjelman mukaan.

Käänteisen opetuksen tavoitteena on saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä oppitunnilla. Käänteinen opetus korostaa siten 1) opiskelijan omaa aktiivisuuta oppimisessa, 2) opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja 3) teknologian ja internet-resurssien käyttöä opetuksessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti opintojakson lopussa. Uusintamahdollisuus noin kahden viikon sisällä opintojakson päättymisestä. Myöhemmät uusintamahdollisuudet sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen tapauskohtaisesti.
Tentin arviointi 0-5 (alle 50% = 0, alle 60% = 1, alle 70% = 2, alle 80% = 3, alle 90% = 4, 90-100% =5).

Kansainvälisyys

Voi sisältää KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely (soveltuvuus, kriteerit ja toteutustapa määritellään erikseen (vastuuopettaja)).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää useamman (pienryhmissä toteutettavan) tehtävän tekemistä hyväksytysti (hyväksytty/täydennettävä/hylätty). Tämä vaatii omaehtoista työskentelyä ja ajankäyttöä opintojaksolle osallistuvalta.
Työmäärä on kuitenkin kohtuullinen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaihekokonaisuuksittain luentojen, harjoitusten ja omaehtoisen työskentelyn vuorotteluperiaatteella. Tehtävien tuloksia ja tuotoksia puretaan ja käsitellään harjoitustapaamisissa.

Opintojakson päätteeksi suoritetaan Moodle-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden esihenkilö- ja/tai johtamiskokemusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn osallistuminen 40% ja Tentti 60%. Oikeus painotusten muuttamisen pidätetään (vastuuopettaja).

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty, mikäli ryhmätehtäviä ei ole tehty hyväksytysti tai tenttitulos on vähemmän kuin 50% (alle 50% = 0, alle 60% = 1, alle 70% = 2, alle 80% = 3, alle 90% = 4, 90-100% =5) tai muu osallistuminen (vastuuopettaja määrittelee) on ollut puutteellista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.