Siirry suoraan sisältöön

Huippuleiri (6 op)

Toteutuksen tunnus: KY10024-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Y-akatemia (YAO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

  • Y-Akatemia

Opettaja

  • Martha Balerina
  • Daniel Bågeberg
  • Harri Mielonen
  • Kirsi Varis
  • Riikka Räsänen

Vastuuopettaja

Harri Mielonen

Ryhmät

  • KYAK23H
    Y-Akatemia, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa itselleen kansainvälisen verkoston ja osaa soveltaa erilaisia innovointi- ja ideointityökaluja kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija osaa ratkaista erilaisia kansainvälisten yritysten toimeksiantoja. Opiskelija tutustuu kohdemaan yrityskulttuuriin ja osaa toimia kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija osaa arvioida oman liiketoimintansa kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Sisältö

Huippuleirillä tiimiyritys tuottaa itselleen sanan mukaisesti opintojen huipennuksen.Tiimi antaa osaamisestaan viimeiset näytöt ennen valmistumista.Tiimi testaa kuinka hyvin kaikkea opittua ja luettua teoriatietoa osataan viedä käytäntöön. Osa näytöstä suoritetaan ulkomailla.

Opetusmenetelmät

Huippuleirillä tiimiyritys tuottaa itselleen sanan mukaisesti opintojen huipennuksen.Tiimi antaa osaamisestaan viimeiset näytöt ennen valmistumista.Tiimi testaa kuinka hyvin kaikkea opittua ja luettua teoriatietoa osataan viedä käytäntöön. Osa näytöstä suoritetaan ulkomailla. Opiskelija osaa rakentaa itselleen kansainvälisen verkoston ja osaa soveltaa erilaisia innovointi- ja ideointityökaluja kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija osaa ratkaista erilaisia kansainvälisten yritysten toimeksiantoja. Opiskelija tutustuu kohdemaan yrityskulttuuriin ja osaa toimia kansanvälisessä ympäristössä. Opiskelija osaa arvioida oman liiketoimintansa kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, vertaisarviointi, kehityskeskustelut ja itsearviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ALOITTELEVA OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustietoja ja -taitoja. Tarvitsen toisinaan tukea toiminnassani. Osaan arvioida ja perustella omaa toimintaani.
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää keskeisiä/yksittäisiä ammattikäsitteitä asianmukaisesti sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa
• osaa toimia ohjeiden mukaisesti
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä
• käyttää tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ITSENÄINEN OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustiedot ja -taidot, ja käytän niitä johdonmukaisesti. Minulla on jo näyttöjä tämän osaamisalueen sujuvasta, itsenäisestä ja vastuullisesta hallinnasta. Kykenen perustelemaan ja arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja.

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

JOUSTAVA SOVELTAJA

Minulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot osaamisalueelta ja hallitsen kokonaisuuksia. Kykenen analysoimaan, vertailemaan ja kriittisesti arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja. Minulla on näyttöjä osaamisen soveltamisesta ja kehittämisestä.


Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

TAIDOT
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan