Siirry suoraan sisältöön

Johtajuus (20 op)

Toteutuksen tunnus: KY10014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Y-akatemia (YAO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

 • Y-Akatemia

Opettaja

 • Eveliina Kononen
 • Martha Balerina
 • Daniel Bågeberg
 • Harri Mielonen
 • Kirsi Varis
 • Riikka Räsänen

Vastuuopettaja

Harri Mielonen

Ryhmät

 • KYAK23H
  Y-Akatemia, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tiimin toimintaa ja viedä omalla panoksellaan sitä eteenpäin sekä osaa ottaa tiimin jäsentä suuremman roolin tiimin toiminnan edistämiseksi. Opiskelija ymmärtää johtajuuden merkityksen tiimiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa soveltaa käytännön johtamistilanteisiin uusia johtamisteorioita. Opiskelija osaa johtaa omaa oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaan sekä tiimin tavoitteiden suuntaan. Opiskelija oppii johtamaan omaa yritystä tavoitteellisesti yrityksen vision suuntaan.

Sisältö

Opiskelija toimii vastuutehtävissä sekä akatemialla että omassa tiimiyrityksessä. Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta ja toimii teeman mukaisissa rooleissa käytännön projekteissa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija toimii vastuutehtävissä sekä akatemialla että omassa tiimiyrityksessä. Opiskelija osaa arvioida tiimin toimintaa ja viedä omalla panoksellaan sitä eteenpäin sekä osaa ottaa tiimin jäsentä suuremman roolin tiimin toiminnan edistämiseksi. Opiskelija ymmärtää johtajuuden merkityksen tiimiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa soveltaa käytännön johtamistilanteisiin uusia johtamisteorioita. Opiskelija osaa johtaa omaa oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaan sekä tiimi tiimin tavoitteiden suuntaan. Opiskelija oppii johtamaan omaa yritystä tavoitteellisesti yrityksen vision suuntaan. Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta ja toimii teeman mukaisissa rooleissa käytännön projekteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, vertaisarviointi, kehityskeskustelut ja itsearviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ALOITTELEVA OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustietoja ja -taitoja. Tarvitsen toisinaan tukea toiminnassani. Osaan arvioida ja perustella omaa toimintaani.
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää keskeisiä/yksittäisiä ammattikäsitteitä asianmukaisesti sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa
• osaa toimia ohjeiden mukaisesti
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä
• käyttää tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ITSENÄINEN OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustiedot ja -taidot, ja käytän niitä johdonmukaisesti. Minulla on jo näyttöjä tämän osaamisalueen sujuvasta, itsenäisestä ja vastuullisesta hallinnasta. Kykenen perustelemaan ja arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja.

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

JOUSTAVA SOVELTAJA

Minulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot osaamisalueelta ja hallitsen kokonaisuuksia. Kykenen analysoimaan, vertailemaan ja kriittisesti arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja. Minulla on näyttöjä osaamisen soveltamisesta ja kehittämisestä.


Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

TAIDOT
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan