Siirry suoraan sisältöön

Tiimioppijan matkaeväät (20 op)

Toteutuksen tunnus: KY10012-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Y-akatemia (YAO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

 • Y-Akatemia

Opettaja

 • Eveliina Kononen
 • Daniel Bågeberg
 • Martha Balerina
 • Harri Mielonen
 • Kirsi Varis
 • Riikka Räsänen

Vastuuopettaja

Harri Mielonen

Ryhmät

 • KYAK23H
  Y-Akatemia, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tiimin toiminnan perusedellytyksiin ja tiimioppimisympäristön toimintamalleihin. Opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen ja osaa tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä osana tiimiä. Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa kehittää omaa itsensä johtamistaitoaan ja näkee sen vaikutukset tiimin hyvinvointiin. Opiskelija osaa tunnistaa asiat, jotka vaikuttavat toimintaan tiimissä sekä hahmottaa henkilökohtaiset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja ymmärtää palautteen merkityksen toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa ratkaista tiimityössä vastaan tulevia haasteellisia tilanteita ja ymmärtää, kuinka tiimiin vaikutetaan positiivisesti. Opiskelija ymmärtää kuinka rakennetaan toimiva tiimi.

Sisältö

Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta, osallistuu dialogeihin ja toimii teeman mukaisissa rooleissa käytännön projekteissa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy tiimin toiminnan perusedellytyksiin ja tiimioppimisympäristön toimintamalleihin. Opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen ja osaa tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä osana tiimiä. Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa kehittää omaa itsensä johtamistaitoaan ja näkee sen vaikutukset tiimin hyvinvointiin. Opiskelija osaa tunnistaa asiat, jotka vaikuttavat toimintaan tiimissä sekä hahmottaa henkilökohtaiset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja ymmärtää palautteen merkityksen toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa ratkaista tiimityössä vastaan tulevia haasteellisia tilanteita ja ymmärtää, kuinka tiimiin vaikutetaan positiivisesti. Opiskelija ymmärtää kuinka rakennetaan toimiva tiimi. Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta, osallistuu dialogeihin ja toimii teeman mukaisissa rooleissa käytännön projekteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, vertaisarviointi, kehityskeskustelut ja itsearviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ALOITTELEVA OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustietoja ja -taitoja. Tarvitsen toisinaan tukea toiminnassani. Osaan arvioida ja perustella omaa toimintaani.
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää keskeisiä/yksittäisiä ammattikäsitteitä asianmukaisesti sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa
• osaa toimia ohjeiden mukaisesti
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä
• käyttää tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ITSENÄINEN OSAAJA

Minulla on osaamisalueen perustiedot ja -taidot, ja käytän niitä johdonmukaisesti. Minulla on jo näyttöjä tämän osaamisalueen sujuvasta, itsenäisestä ja vastuullisesta hallinnasta. Kykenen perustelemaan ja arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja.

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

JOUSTAVA SOVELTAJA

Minulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot osaamisalueelta ja hallitsen kokonaisuuksia. Kykenen analysoimaan, vertailemaan ja kriittisesti arvioimaan omaa toimintaani ja ammattialan toimintatapoja. Minulla on näyttöjä osaamisen soveltamisesta ja kehittämisestä.


Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

TIEDOT
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

TAIDOT
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan