Siirry suoraan sisältöön

Ilmanvaihtojärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT10021-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvailla asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet, tunnet erilaiset ilmanvaihtoratkaisut, osaat perustella ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarpeet erilaisissa rakennuksissa, osaat selvittää viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, osaat tulkita lakien, asetusten, ohjeiden sekä sisäilmastoluokituksen mukaisia ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita, osaat tulkita ja laatia ilmanvaihdon dokumentteja ja osaat suorittaa ilmanvaihtoon liittyviä mittauksia ja säätöjä

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- ilmanvaihdon määräykset ja ohjeet
- ilmanvaihdon tarpeellisuus ja toiminta rakennuksissa
- ilmanvaihdon energiatehokkuus
- kanaviston ja komponenttien mitoitus
- ilmanvaihdon laboratoriotyöt.

Aika ja paikka

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa kuvailla asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet, tuntee erilaiset ilmanvaihtoratkaisut, osaa perustella ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarpeet erilaisissa rakennuksissa, osaa selvittää viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, tuntee ja osaa tulkita lakien, asetusten, ohjeiden sekä sisäilmastoluokituksen mukaisia ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita, osaa tulkita ja laatia IV-dokumentteja ja osaa suorittaa ilmanvaihtoon liittyviä mittauksia ja säätöjä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja laboratorioharjoitukset yhteensä 55 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.
Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.
Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.
Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan