Siirry suoraan sisältöön

Svenska för husteknik (2 op)

Toteutuksen tunnus: IT10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii lisää talonrakentamiseen liittyvää sanastoa. Hän pystyy seuraamaan ja hyödyntämämään oman alan ruotsinkielisiä medioita työssään. Hän osaa tuottaa talonrakentamiseen liittyviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia Hän tuntee pohjoismaisia rakennusalan yrityksiä ja osaa esitellä oman alan yritystä ja sen tuotteita ja palveluita ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja laatia niissä vaadittavat dokumentit.

Sisältö

- Ymmärrät talotekniikkaan liittyviä ruotsinkielisiä medioita ja osaat hyödyntää niitä työssäsi
- Tunnet pohjoismaisia talotekniikan alan yrityksiä ja osaat esitellä ruotsiksi oman alan yrityksen ja sen tuotteita/palveluja.
- Osaat käyttää imperatiivia ja passiivia kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissa.
- Osaat toimia ruotsinkielisessä kokouksessa ja laatia esityslistan ja muistion.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus,, 8.1.2023- 1.3.2023

Oppimateriaalit

Tolkki, Öhman, Perspektiv svenska för högskolestudenter. 2016 Sanoma Pro Oy. Helsinki.ISBN 978-952-63-4187-3, autenttinen materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota ja tuotteita ja palveluja mm. messuilla ja osaa luoda niissä tarvittavia kirjallisia dokumentteja. Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä.
Lähiopetus/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suullinen esitys, parityö/ryhmätyö, toiminnallinen oppiminen, pelillisyys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin ajankohdat löytyvät Moodlesta löytyvästä opintojakson aikataulusta. Kirjallisen tentin uusinta Exam-tenttiakvaariossa. Molempi tenttejä on mahdollista uusia kaksi kertaa. Opiskelijan on suoritettava opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitustyöt ennen tentteihin osallistumista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 20h
Ryhmätyöskentely 8h
Oppimistehtävät 15h
Itsenäinen tiedonhankinta 10h
Arviointi ja palaute 1h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu löytyy opintojakson Moodlesta. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä tapaamiskerralla. Aikataulusta löytyvät viikottaisen ohjelman lisäksi harjoitustöiden palatusajankohdat ja kirjallisen ja suullisen tentin ajankohta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan tulee suorittaa Sociala kontakter i arbetslivet opintojakso ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valtakunnalliset taitotasokuvaukset ja osaamiskuvaukset ammattikorkeakoululle muodostavat arvosanojen perustan. Ne löytyvät opintojakson Moodlesta. Kirjalliset oppimistehtävät ja koe 50%, suulliset oppimistehtävät ja koe 50%. Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneille ja kotitehtävien ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojaksolla myös itse- ja vertaisarviointi.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Lisätiedot

Tämä opintojakso opiskellaan opintojakson Sociala kontakter IT10013 jälkeen.