Siirry suoraan sisältöön

Sociala kontakter i arbetslivet (3 op)

Toteutuksen tunnus: IT10013-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän perusviestintätilanteissa. Hän tutustuu omaan alaansa ja ymmärtää, millaista ruotsin kielen osaamista työelämässä tarvitaan ja hän osaa markkinoida omaa osaamistaan. Opiskelija pystyy seuraamaan ajankohtaisia ja oman alan ruotsinkielisiä medioita ja referoimaan niitä. Opiskelija pystyy itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan ja hän osaa käyttää oman alan perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita työelämätilanteissa.

Sisältö

- Osaat kertoa itsestäsi, koulutuksestasi ja työstäsi
- Osaat laatia kirjallisen ja suullisen CV:n ja selviydyt ruotsinkielisestä työpaikkahaastattelusta
- Osaat jutustella ruotsiksi työyhteisön sosiaalisissa tilanteissa
- Osaat kirjoittaa työhösi liittyviä kirjallisia dokumentteja
- Osaat toimia ruotsin kielellä työhösi liittyvissä puhelinkeskusteluissa
- Osaat oman alasi perusterminologiaa ja pystyt soveltamaan sitä työhösi liittyvissä viestintätilanteissa.
- Osaat käyttää ruotsin perusrakenteita työelämäviestinnässä
- Tunnet kulttuurien välisiä eroja kirjallisessa ja suullisessa työelämäviestinnässä

Aika ja paikka

Karelia ammattikorkeakoulu
Wärtsilä Campus
Karjalankatu 3
80200 Joensuu

9.1.2023- 31.3. 2023

Oppimateriaalit

Tolkki, j. Öhman, M. Perspektiv Svenska för högskolestudenter. SanomaPro. 2016. Helsinki. ISBN 978-952-63-4187-3

Opetusmenetelmät

- Osaat kertoa itsestäsi, koulutuksestasi ja työstäsi
- Osaat jutustella ruotsiksi työyhteisön sosiaalisissa tilanteissa
- Osaat kirjoittaa työhösi liittyviä kirjallisia dokumentteja
- Osaat toimia ruotsin kielellä työhösi liittyvissä puhelinkeskusteluissa
- Osaat oman alasi perusterminologiaa ja pystyt soveltamaan sitä työhösi liittyvissä viestintätilanteissa.
- Osaat käyttää ruotsin perusrakenteita työelämäviestinnässä
- Osaat pitää suullisen esityksen opintojaksoon liittyvistä aiheista ruotsi
- Tunnet kulttuurien välisiä eroja kirjallisessa ja suullisessa työelämäviestinnässä
- Lähiopetus, itsenäinen opiskelu,pari- ja ryhmätyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin ajankohdat löytyvät Moodleroomsissa olevasta aikataulusta. Kirjallisen tentin uusinta Exam-tenttiakvaariossa. Sekä kirjallista että suullista tenttiä voi uusia kaksi kertaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa itsenäisinä verkko-opintoina samanaikaisesti. Kirjallinen koe suoritetaan Exam-tenttiakvaariossa ja suullisesta kokeesta sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 h
Ryhmätyö 12 h
Oppimistehtävät 20 h
Itsenäinen tiedonhankinta 17 h
Arviointi ja palaute 1 h

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus löytyy opintojakson Moodleroomsissa olevasta aikataulusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla taitotaso B1 opintojaksolle tullessaan. Mikäli opiskelijan taitotaso on tätä alempi,on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa ruotsin kielen kertaavat opinnot ennen Sociala kontakter i arbetslivet opintojaksoa, esim. suorittamalla Svensk klinik Rautalankaruotsia itsenäisesti opiskeltavan verkko-opintojakson. Mikäli opiskelija tarvitsee lähiopetusta kertaamiseen, hänen kannattaa olla yhteydessä Joensuun erilaisiin oppijoihin ja hakeutua Jättekiva ruotsin kertauskurssille, ks. tarkemminhttps://www.lukijose.fi/kurssit/ruotsin-opiskelijoille/

Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen verkkototeutuksen, hänellä tulee olla hyvät kielelliset valmiudet, ajanhallintataidot ja itsensä johtamisen taitoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taitotasokuvaukset ja osaamiskuvaukset ammattikorkeaukouluille, kirjalliset oppimistehtävät ja kirjallinen koe 50%, suulliset oppimistehtävät ja suullinen koe 50.%. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Lisätiedot

Taitotaso B1